Discernment - een inleiding

 

1. Valse leraren en valse leer zijn prominent aanwezig in de bijbel

 

Dat wijst op het belang van de zaak.

.

-          In 25 van de 27 bijbelboeken van het Nieuwe Testament komt het voor

-          Gehele bijbelboeken zijn ontstaan door de worsteling met valse leraren

Onder meer de Galatenbrief, de brief van Judas , de Collossenzenbrief

-          Gehele hoofdstukken zijn er aan gewijd b.v. 1 Kor 15, 2 Petrus 2

-          Ook de Here Jezus had er veel mee te stellen

Denk aan Zijn voortdurende botsing met de SadduceeŽn en FarizeeŽn Zij brachten een valse leer: "Wacht u voor het zuurdesem Ö.dat is de leer der SadduceeŽn en FarizeeŽn

(Matth. 16:6,12)

††††† De SadduceeŽn zijn de vrijzinnigen van toen. (Hand. 23:8)

††††† De FarizeeŽn stelden de overlevering der ouden boven de Schrift. (Marcus 7:13)

††††† (Mystieke ervaringen, leringen van mensen, de traditie)

††††† Ze hadden het koninkrijk dicht gedaan. (Matth. 23:13)

 

2. De komst van valse leraren is aangekondigd

 

+ "zoals ook onder u valse leraars zullen komen" (2 Petrus 2:1)

 

+"uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken"

(Handelingen 20:28-31)

Uit het eigen midden.

 

+ "vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld" (1 Joh. 4:1)

 

Daarom moeten we op onze hoede zijn

"Waakt dan" (Hand. 20:31)

 

3. De aanval op de gemeente door middel van valse leer

 

In het boek Handelingen lezen we hoe de gemeente op verschillende manieren wordt aangevallen:

(a)    Door vervolging, speciaal gericht op de leiders (Hand. 4:1,2,21/5:17,18,40/enzovoorts)

(b)   Door het insluipen van hypocrisie (Hand. 4)

(c)    Door verdeeldheid (Hand 6)

(d)   En door het uitdragen van valse leer (Handelingen 15, speciaal :1-3. Zie ook Galaten 1:6-9 en 2:4,5 "'opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven")

 

4. De ernst van de zaak

 

Het gaat in de strijd met valse leraren om leven of dood. Om eeuwig behoud of eeuwige verloren gaan.

 

(a)    Het gaat om verderfelijke ketterijen

 

"valse leraren Ö die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen"

(2 Petrus 2:1)

 

Niet elke dwaling is geestelijk dodelijk, leidt tot verderf. Er zijn ketterijen die verderfelijk zijn. (Zie de punten 5 en 11 van deze studie)

 

(b)   De beelden wijzen op de ernst van de zaak

 

De beelden die Paulus gebruikt wijzen op de ernst van de zaak.

 

+ "Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u binnen zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken." (Hand. 20:29,30)

 

Paulus vergelijkt valse leraren met grimmige wolven die de schapen verscheuren. Dat is geestelijk gezien wat er gebeurt als een verderfelijke ketterij wordt uitgedragen binnen de gemeente.

 

De Here Jezus spreektin Matth. 7:15 over roofgierige wolven.

 

Paulus gebruikt ook het beeld van een voortwoekerend kankergezwel.

"hun woord zal voortwoekeren als de kanker"(2 Tim. 1:17)

 

(c)    Er is de klemmende oproep om er op leven en dood mee te strijden

 

In de brief van Judas worden we als gelovigen opgeroepen om tot het uiterste te strijden voor het geloof. Het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd, het gaat hier om de inhoud van wat wij geloven. Daar moet voor gestreden worden. Tot het uiterste. Dit met het oog op binnengeslopen valse leraren.

 

"zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen Ö" (Judas:3,4)

 

-tot het uiterste

-to agonize/grieks/doodstrijd

 

(d)   De felheid van Paulus geeft ook aan dat er veel op het spel staat

 

"die zij vervloekt, die zij vervloekt" (Gal. 1:6-9)

"wij zijn geen ogenblik gedwee voor hen uit de weg gegaan" (Gal. 2:5)

"let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis" (Filp. 3:2)

 

5. Wat is een valse leer?

 

Wanneer is een dwaling op het gebied van de leer een gevaarlijke valse leer? Niet elke dwaling op het gebied van de leer is een verderfelijke of een zeer schadelijke ketterij.

 

Welke dwalingen mogen niet getolereerd worden:

 

-          (1) Elke leer die de kern van het evangelie aantast.

Welke dingen bij de kern horen geeft de bijbel zelf vaak aan. Onder meer de persoon van Christus, zijn vleeswording, de twee naturen van Christus (2 Joh. 1:9) en de weg tot behoud, de rechtvaardiging door het geloof (Gal. 1:6-9. In de gemeente van GalatiŽ waren valse leraars binnengedrongen die wet en genade vermengden.)

-          (2) Elke leer die het gezag van de Schrift aantast

Als het gezag van de Schrift wordt aangetast valt op den duur alles.

Een huis rust op een fundament/is het fundament kapot dan valt het huis.

Zeer ernstig zijn: elke aantasting van de onfeilbaarheid, van de foutloosheid van de bijbel, van het Sola Scriptura beginsel en de doorzichtigheid (dat is de begrijpelijkheid) van de bijbel en verwerping van de regels voor gezonde bijbeluitleg.

Vrijzinnigheid, schriftkritiek, postmodernisme, rooms-katholicisme en mystiek tasten het gezag van de Schrift aan.

-          (3) Elke leer die ernstige schade veroorzaakt aan het geestelijk leven.

Denk aan de charismatische dwalingen.

††††

Zie het overzicht met ernstige dwalingen dat in punt 11 van deze studie wordt gegeven. Daar staat een overzicht van de gevaarlijkste dwalingen die we op dit moment in evangelische kring tegenkomen. Sommige van deze dwalingen zijn geestelijk dodelijk want aanvaarding ervan leidt tot verderf (tot verloren gaan), anderen zijn zeer schadelijk voor het geestelijk leven.

 

6. Wat is een valse leraar?

 

Een valse leraar is een ieder die een valse leer uitdraagt.

 

Ook al brengt hij op alle andere punten de zuivere leer, als hij op ťťn van de hierboven, in punt 5, genoemde punten dwaalt dan is hij een gevaarlijke valse leraar. Een wolf die de schapen verscheurt.

 

"Maar hij leert toch ook veel goede dingen?"

Als er gif in het eten wordt gedaan betekent dat nog niet dat het eten op zich niet voedzaam is.Het eten blijft voedzaam maar tegelijkertijd met het goede voedsel krijg je het gif binnen.

 

7. Er is niet alleen valse leer, alle geestelijke dingen worden vervalst

 

De bijbel spreekt over:

-††† valse leer (Verkeerde dingen spreken, Hand. 20:30. Leringen van demonen. 1 Tim. 4:1)

-          valse leraren (2 Petrus 2:1, Hand. 20:3)

-          valse profeten (1 Joh. 4:1, Openb. 20:20, Matth. 24:24)

-          valse christussen (Matth. 24:24)

-          valse apostelen (2 Kor. 11:4,13,15. Openb. 2:2)

-          valse broeders (Gal. 2:4; 2 Kor. 11:26)

-          het vervalsen van het woord(2 Kor. 4:2; Gal. 1:7, Hand. 13:10, 2 Petrus 3:16)

-          een ander, en dus vals, evangelie (Gal. 1:6-9; 2 Kor. 11:4)

-          een andere, en dus valse, Jezus (2 Kor. 11:4)

-          een andere, en dus valse, geest (2 Kor. 1:4) (dit is ook een soort zalving)

-          valse, bedrieglijke wonderen en tekenen (Matth. 24:24; 2 Thess. 2:3,9,10)

 

Op geestelijk gebied is er niets wat de duivel niet na kan maken.

Alleen de vrucht van de geest (Gal. 5:22) is niet na te maken. Echte liefde en blijdschap, etc.

 

Het is mogelijk om, als christen, een andere geest te ontvangen (2 Kor. 11:4). Die 'andere' geest geeft dan allerlei ervaringen. Boze geesten kunnen allerlei mooie ervaringen geven, beelden, stemmen, ingevingen, dromen, verschijningen.

 

8. Alles moet getoetst worden

 

-          "Toetst alles" (1 Thess. 5:21)

-          Dagelijks in de Schriften nagaan of deze dingen zo zijn. (Hand. 17:11)

-          "Geliefden vertrouwt niet ieder geest (profeet, leraar)". (1 Joh. 4:1)

-          Op de proef stellen (Openb. 2:2)

-          Naar de vruchten kijken (Matth. 7:15-20)

-          Over het toetsen van profeten. Wat leert hij verder? (Deut. 13:1-5.) Komt uit wat hij heeft aangekondigd? En zelfs dan nog, het kan zelfs een test van Godswege zijn. (Deut. 18:2-22)

-          toetsen van tongen

 

Over het toetsen van tongentaal - www.toetsalles.nl/wordbest/toetsentongen.eigen.doc

Over het toetsen van profetie - www.internetbijbelschool.nl/wordbest/baslhg12.doc

 

Wat er getoetst moet worden:

-          alle leringen

-          alle ervaringen

-          ook de persoon van de leraren zelf

-          de vrucht van iemands bediening

 

Ook plaatselijke kerken/kerkgenootschappen/gemeenten toetsen:

-Is het een ware kerk, zuiver?

-Is het een valse kerk?

-Is het een zieke kerk, een gemengde kerk, in een overgangsfase?

 

Wordt de kern van het evangelie er goed gebracht?

Wordt het gezag van de bijbel gehandhaafd?

Worden schadelijke dwalingen buiten gehouden?

Wordt de tucht over leer en leven gehandhaafd?

 

De charismatische beweging is een gemengde beweging. Er werken twee geesten. De Geest van God en boze geesten. Er worden meestal geen verderfelijke ketterijen geleerd. Wel worden leringen geleerd die het geestelijke leven ernstig schaden. Voor zover het woord van God, en het evangelie, zuiver worden gebracht werkt de Geest van God daar. Maar als verkeerde leringen worden gebracht, en er onbijbelse ervaringen worden gezocht, dan krijgen ook boze geesten (dwaalgeesten) de ruimte om te werken.

 

9. De tactiek van valse leraren

 

(a) Ze doen zich voor als echte leraren, profeten, apostelen.

 

Het zijn 'valse' leraren (2 Petrus 2:1). Vals betekent vervalst, pseudo, namaak. Ze doen zich voor als echte leraren maar ze zijn het niet.

 

Valse leraren en profeten zijn wolven maar ze doen zich voor als schapen. Innerlijk zijn het roofgierige wolven maar uiterlijk lijken het bonafide leraren.

"Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar binnen zijn zij roofgierige wolven" (Matth. 7:15)

 

"Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken" (2 Kor. 11:13-15)

 

Ze doen zich voor als apostelen van Christus. Ze proberen door te gaan voor het echte.

 

"Izebel Ö die zegt dat zij een profetes is Ö." (Openb. 2:20)

 

Openbaring 2:3. / Pas na 'op de proef stellen' bleek het om een vervalsing te gaan.

 

(b) Ze proberen binnen te sluipen.

 

Ongezien.

 

"want er zijn zekere mensen binnengeslopen" (Judas :4)

 

Ze sluipen niet alleen zelf binnen, ze proberen ook hun valse leringen ongemerkt binnen te brengen.

 

"valse leraren die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen" (2 Petrus 2:1)

 

(c) Ze verdraaien en vervalsen het woord van God

 

Ze geven er een andere draai aan / Galaten 1:7

 

"wat de onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien" (2 Petrus 3:16)

 

(d) Ze vermengen waarheid met leugen.

 

Mensen worden gezegend door het goede en nemen daarom ook het verkeerde, dat er tussen gemengd is, aan.

 

De binnengedrongen valse broeders (Gal. 2:5) waarvan Paulus zegt dat ze vervloekt zijn (Gal. 1:6-9) erkenden b.v. wel dat Jezus de Messias, de Zoon van God was. Ook de rooms-katholiek kerk leert nog ware dingen maar tussen al 'het ware' zit het gif van allerlei ernstige valse leringen.

 

(e)Ze verbinden, vermengen en vervangen

 

Ze proberen te verbinden. Ze proberen in contact te komen met andere christenen. "We zijn toch allemaal ťťn, we dienen toch allemaal dezelfde God." Ze proberen met hen om te gaan, op te trekken, samen te werken. De valse leer wordt uitgedragen via persoonlijke gesprekken, boeken, meenemen naar hun samenkomsten, de media, etc.

 

Valse leer werkt als zuurdesem (Matth. 6:6,12/Gal 5:8,9). Treed je er niet tegenop dan krijgt het steeds meer mensen in de greep, dan zal het alles gaan verzuren. Valse leer heeft meestal iets aantrekkelijks voor de natuurlijke mens, voor het vlees.

 

Op deze manier (verbinden, vermengen, vervangen) is bijvoorbeeld de EO overgenomen door de charismatici en postmoderne evangelicals

 

10. Hoe toetsen, hoe onderscheiden?

 

(a) Onderscheiden door de Heilige Geest

 

De Heilige Geest zal waarschuwen. Hij geeft innerlijke onrust, het besef 'hier klopt iets niet'. Dit zal gebeuren als je met God wandelt.

 

-De zalving zal waarschuwen. (1 Joh. 2:18-20 en 2:26,27)

-"Hij die in u is" (1 Joh. 4:1-4, speciaal :4)

 

De reden waarom mensen dwalen is omdat ze twee dingen niet kennen. (1) Ze kennen de bijbel niet en (2) ze kennen ook de kracht Gods (de werking van Gods Geest in hun leven) niet. "Gij dwaalt want gij kent de schriften niet noch de kracht Gods" (Matth. 22:29)

 

Als je recht tegenover God staat, in contact met Hem blijft, vervuld met Zijn Geest, dan zal de Geest je waarschuwen, dat zal de Heer je onderscheid geven. Dan zul je in je Geest aanvoelen dat er iets niet klopt, zelfs al kun je het niet direct benoemen.

 

Er is ook een geestesgave van "het onderscheid van Geesten", discernment. (1 Kor. 12:10) Het gaat om het door de Heilige Geest gegeven vermogen om te onderscheiden of iets echt of vals is, het vermogen om te onderscheiden welke geest er achter zit. Elke christen heeft het vermogen om de geesten te onderscheiden, maar christenen met deze geestesgave hebben dit vermogenin sterkere mate als de anderen.

 

Door in een verkeerde omgeving te blijven (een omgeving met valse leer, waar een verkeerde geestwerkt, een gemengde omgeving) bot dit vermogen af. Je raakt geestelijk verblind. Je innerlijk oor raakt verstopt (Openb. 2:7a) en er is grote kans dat het denken besmet raakt (Titus 1:15).

 

(b) Onderscheiden door het woord van God

 

We moeten dagelijks in de Schriften nagaan of de dingen die we tegenkomen kloppen..

We moeten alles toetsen aan het woord van God. Is het in overeenstemming met het Woord? Is het onbijbels? Is het tegen de schrift? Is het buitenbijbels?

 

-          "daar zij Ö dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren" (Hand. 17:11)

-          Niet boven de schrift uitgaan. / 1 Kor. 4:6

-          "gij dwaalt want gij kent de schriften niet" (Matth. 22:44)

 

Om gemakkelijk te kunnen toetsen aan de Schrift is het belangrijk dat we de bijbel en de gezonde leer goed kennen.

 

Hier blijkt weer het belang van een goede bijbelse gemeente of gemeenschap. De ene gelovige vult de andere aan. De broeders met veel kennis van de Schrift en de leer beschermen degenen die dat nog niet hebben. Zo werkt het lichaam van Christus.

 

Het antwoord op heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer is gefundeerd raken in het woord van God. (Efeze 4:7-16)

 

(c) Onderscheiden door naar de vrucht te kijken

 

Iemands persoonlijke leven.

Het effect van iemands bediening.

 

Matth. 7:15

 

Het toetsen van spreken in tongen en profetieŽn

Over het toetsen van tongentaal - www.toetsalles.nl/wordbest/toetsentongen.eigen.doc

Over het toetsen van profetie - www.internetbijbelschool.nl/wordbest/baslhg12.doc

Profetie toetsen maar ook visioenen, beelden, dromen, stemmen, ingevingen.

 

11. Onze houding tegen over valse leraren

 

Hoe moeten we volgens de bijbel omgaan met valse leer en valse leraren?

 

-††† Ze in de gaten houden. (Filp. 3:1)

-          Op onze hoede zijn (2 Petrus 3:17, Hand. 20:31a)

-          Niet naÔef zijn, alles toetsen (1 Joh. 4:1,2. - zie hierboven punt 8)

-          Ze ontmaskeren (Openb. 2:2)

-          Ze weerleggen (Titus 1:9, 2 Tim. 3:16, een voorbeeld is de Galatenbrief)

-          Hen de mond snoeren, verbieden een andere leer te brengen (1 Tim. 1:3; Titus 1:11)

-          Ze weerstaan, krachtig, de strijd aangaan.

+ "wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan" (Gal. 2:5)

+ "toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen

†††† hen ontstond" (Hand. 15:3)

-          Op een afstand houden (niet verbinden, vermengen)

+ Niet ontvangen, niet welkom heten(2 Joh. :10)Openlijk distantiŽren

†† Geen broederhand geven, hen erkennen

+ Op een afstand houden, letterlijk (2 Tim. 3:5)

+ Jezelf buiten hun bereik houden (1 Tim. 6:20)

Linken:

         De bijbelse opdracht tot afscheiden

†††††††† www.internetbijbelschool.nl/wordbest/baslgem17.doc

         Hoe valse leer buiten de gemeente te houden?

†††††††† www.internetbijbelschool.nl/wordbest/baslgem18.doc

 

We moeten (1) de christenen waarschuwen, (2) valse leer en leraren op afstand houden, (3) als er toch iets binnenkomt het direct confronteren, (4) goed onderwijs geven want dat beschermt (Goed onderwijs dat wil zeggen systematisch de gezonde leer doornemen, speciaal die gebieden die momenteel aangevallen worden.)

 

Het beschermen van de kudde, van de gemeente, tegen grimmige wolven, tegen valse leraren is speciaal de verantwoordelijkheid van de oudsten van de gemeente. (Hand. 20:16,8 en :28-31)

 

Er is fijngevoeligheid voor nodig om te onderscheiden of iemand in oprechtheid dwaalt of dat hij bewust het woord van God verwerpt. In het eerste geval moeten we proberen om hem uit de strik van de boze los te maken. Dan moeten we geduld met hem hebben, al kunnen we onder geen beding toelaten dat een verkeerde leer in ons midden wordt uitgedragen.

 

"En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende, het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, losgekomen uit de strik des duivels, die hen gevangen hield."

(2 Tim. 2:24-26)

 

Ook zijn er randgevallen, dan is het moeilijk om vast te stellen of het om een verderfelijke ketterij of slechts om een (zeer) schadelijke dwaling gaat.

 

12.  Er is velerlei wind van leer

 

Er is allerlei wind van leer.

Efeze 4:14.

 

Er is allerlei wind van leer, er zijn vele ernstige valse leringen. Hieronder worden de voornaamste dwalingen, waar wij op dit moment mee te maken hebben, opgesomd. De meeste worden besproken op mijn discernment site: www.toetsalles.nl

Zie ook de bijlage waar in het kort de dwalingen worden beschreven.

 

De ernstigste dwalingen die evangelische christenen op dit moment bedreigen:

 

-††† De charismatische beweging

-          Het contemplatieve christendom, de contemplatieve technieken

-          Het ontspoorde worshippen

-          Verborgen vrijzinnigheid b.v. theÔstische evolutie

-          Het postmoderne christendom, de emerging church

-          De valse oecumenische beweging (interfaith)

-          Het neo-evangelicalisme, (de weigeren om af te scheiden)

-          De psychologisering van het geloof (vooral via de zielzorg)

-          De positive only boodschap, het marketing christendom

-          De gedachte dat de rooms-katholieke kerk geen valse kerk is

-          Alverzoening, iedereen wordt uiteindelijk behouden

-          Antinominalisme, verwerping van de heiliging

 

13. De komende eindtijd verleiding

 

In de bijbel wordt een 'eindtijd verleiding' aangekondigd. Die aankondiging vinden we in de rede van de Here Jezus over de laatste dingen. In de uitleg van Jezus over de tekenen die aan zijn wederkomst vooraf zullen gaan (Matth. 24)

 

"Want er zullen vele valse christussen en valse valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden" (Matth. 24:24)

 

Er komt een valse 'tekenen en wonderen beweging' geleid door valse profeten en zelfs door valse christussen. Van deze beweging zal een grote verleidende kracht uitgaan, ook op de gelovigen.

 

Rond het jaar 1900 is er een oecumenische beweging op gang gekomen waarin alles wat zich christen noemt verenigd wordt. (De wereldraad van Kerken, de oecumene van het hart) Ieder die zich christen noemt, ongeacht welk evangelie men geloof, wordt aanvaard. Het doet er niet toe wat je geloof of wat je bent: rooms-katholiek, oostersorthodox, evangelische, orthodox protestants, vrijzinnig protestants, alles is in orde.

 

Men verenigt zich niet op basis van de leer maar op basis van de ervaring, op basis van mystieke ervaringen die men heeft. Ervaringen waarvan met denkt dat ze van God zijn.

 

Men gebruikt nog christelijke woorden maar die woorden op een onbijbelse manier ingevuld.

 

Er komt een mystieke beweging op die een vermenging is van charismatisch, contemplatief en New Age, met hindoeÔstische invloeden.

 

Die spiritualiteit is een samensmelting van:

-          charismatisch

-          new age

-          contemplatief

-          en elementen uit oosterse godsdiensten

Kompleet met allerlei ervaringen en wonderen en tekenen en ook een soort (occulte) zalving.

 

Er is een pseudo opwekking aan de gang.

 

Het is van groot belang dat de ware opwekking en de pseudo-opwekking uit elkaar worden gehouden.

 

14. Waar het op aankomt: liefde tot de waarheid. Dwaling als oordeel.

 

Als er geen liefde voor de waarheid is zul je verleidt worden.

 

"Daarentegen is diens komst - zie :3,4 - naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen geoordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid." (2 Thess. 2:10,11.)

 

Een besliste keuze voor de waarheid is nodig.

 

Een compromis aangaan is zeer gevaarlijk.

 

Je weet wel dat er iets mis is maar (1) het zijn zulke aardige mensen, en ze beleven ook mooie dingen, kijk eens hoeveel goede dingen ze doen. En (2) als ik me tegen hen verzet wordt iedereen kwaad op me, dan verlies ik mijn positie, mijn inkomen, mijn invloed, mijn status. De verleiding is dan groot om een compromis aan te gaan. Maar als je dat doet dan verlies je op den duur je kracht en ook het licht (het geestelijk inzicht) dat je hebt.

 

Light rejected is light cast out / Rom. 1:21

Ze wisten het wel maar wilden het niet erkennen en er naar handelen. Toen werd het duister in hun onverstandig hart. Datzelfde principe geldt voor alle licht dat we van Godswege persoonlijk ontvangen.

 

We lezen hier dat God hen die de waarheid niet liefhebben als oordeel een geest van dwaling zal zenden. Het is Gods zelf die de dwaling stuurt.

 

"En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen geoordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid" (:11)