Mijn zwempartij door Cleansing Stream

 

Lonnie Schutz

 

 

Aan de oever van de rivier

 

In de winter van 2001 schreef ik me voor vijf dollar in voor de 13 weken durende Cleansing Stream cursus aan de Vineyard Church in Davenport, I.A. In die tijd trad de rivier de Mississippi buiten haar oevers en richtte ernstige schade aan aan het centrum van Davenport en aan vele andere steden langs de rivier. In het souterrain van de Vineyard Church stond ruim een halve meter water door de overstroming, en het water stroomde een straat verderop al door de voordeur naar binnen. Als de Mississippi overstroomt, is dat niet wat je noemt een reinigende ervaring. De septische systemen raken overbelast en lopen over in de rivier, samen met het slib, de modder en het puin dat van nature in de woeste stroom aanwezig is.

 

Het was tegen deze achtergrond dat ik me inschreef voor deze gigantisch populaire cursus. In ons gebied wordt deze cursus gegeven door veel Pinkstergemeenten en charismatische kerken.

 

Hoe de ‘Cleansing Stream’ stroomde

 

Cleansing Stream Ministries valt onder The Church On The Way in Van Nuys, Californië bij doctor Jack Hayford, de voorganger die de kerk heeft opgericht, en doctor Scott Bauer, oudste predikant. (1)

 

Het doel (mission statement) van de workshop:

 

De bedoeling van Cleansing Stream Ministries is voorgangers, kerkelijke leiders en groeiende gelovigen toe te rusten en te onderwijzen in de Kerk van Jezus Christus om zegevierend de geestelijke strijd te kunnen strijden, persoonlijke reiniging te ervaren en door de geweldige gave van bevrijding anderen in het Lichaam van Christus toe te rusten en te onderwijzen. In de introductie van het werkboek van Cleansing Stream geeft de heer Hayford les op enkele video’s en de rest van het materiaal is geschreven en wordt gepresenteerd door Timothy Davis. De cursusbijeenkomsten duren ongeveer 30 tot 45 minuten en worden gevolgd door groepsgebed voor persoonlijke zaken. De workshop is verdeeld in vier categorieën: Afstemming, Toewijding, Woorden en Reiniging. Er wordt grote nadruk gelegd op de conferentie, die wel $75 voor een alleenstaande en $125 dollar per echtpaar kan kosten. Onze conferentie kostte $20 dollar voor een alleenstaande en $30 dollar per echtpaar voor wie het de eerste keer was. Na de conferentie is er nog één bijeenkomst die ‘Doorzetten’ heet en die ten doel heeft afgestemd te blijven wandelen.

 

Afstemming (in het Engels ‘alignment’ – op één lijn brengen)

 

Ik weet dat afstemming meer klinkt als een term die een pianostemmer zou gebruiken, maar het is de ‘basis’ van de leer van Cleansing Stream. Het staat nergens in de Bijbel, maar is een citaat van Watchman Nee: ‘Een spiritueel mens is niet een wedergeboren mens, maar een wedergeboren mens met een afgestemde wandel.’

Met deze vooronderstelling draait alles dan verder om de afstemming van onze geest, ziel en lichaam. Ons werd gevraagd: ‘Wat gebruikt de hel (de term ‘hel’ wordt vaak gebruikt als verbloemende benaming voor satan) om jouw afstemming te doorkruisen?’ (to get you out of alignment) En we kregen te horen dat ‘we willen zorgen dat onze basis sterk is, afstemming is onze basis’. De enige manier waarop we God kunnen horen, werd ons verteld, is door afgestemd te wandelen.

 

Toewijding

 

Ons werd geleerd dat de duivel ‘haken’ gebruikt om onze afstemming te doorkruisen. Deze ‘haken’ zijn dingen als angsten of vervloekingen die we in het verleden over onszelf hebben uitgesproken. Er werd een voorbeeld gegeven van een vrouw die jaren geleden een keer had gezegd dat ze ‘liever depressief zou zijn dan dik’. Davis zei dat hem was geopenbaard dat de duivel die ‘vervloeking’ gebruikte als ‘een bewijsstuk tegen haar’, een wettelijk document dat ‘God niet kon verbreken’, om haar onderworpen te houden aan een depressie, terwijl ze lichamelijk slank werd. De enige manier waarop die ‘vervloeking’ verbroken kon worden was dat de vrouw zelf hem verwierp, dan had de duivel geen gezag meer op dat gebied. Tijdens de lessen Toewijding werd ons gevraagd de dingen op te schrijven die onze afstemming zouden kunnen doorkruisen. Dingen als materialisme, relaties, ervaringen in ons verleden en in onszelf werden alle genoemd. Aan het eind van de les moesten we onze ‘toegewijde strookjes’ mee naar voren nemen en erover ‘praten met de hel’. Wat ik zag was zo’n 40 mensen die papiertjes omhoog hielden, en nadat ze gebeden hadden opdracht kregen de papiertjes neer te leggen aan de voet van een houten kruis dat op het podium was opgetrokken. Deze handeling zou heiliging en verlossing brengen op deze gebieden van hun leven.

 

Woorden

 

Er werd ons ook verteld naar aanleiding van Spreuken 6:2, dat wij ‘verstrikt waren door de woorden van onze mond’ en dat alleen onze mond ‘ons verlossing kon brengen’. Het zouden vervloekingen kunnen zijn uit ons verleden waar we ons niet eens bewust van zijn, of dingen die we niet eens hadden willen zeggen die ons leven geestelijke schade hadden toegebracht, en nu gebruikte de duivel die als ‘wettige’ verbintenis tegen ons. Maar er was hoop! We kregen te horen dat dezelfde scheppende kracht die God gebruikte om de wereld te scheppen, aan de kerk is gegeven. ‘De kerk moet leren om deze woorden van kracht te spreken en het Koninkrijk van God te bevorderen door haar woorden.’ We moeten de atmosfeer om ons heen in bedwang houden, want ‘de hel’ is vrij om binnen onze gezinnen te functioneren afhankelijk van het feit of wij de dingen om ons heen al dan niet binden. Tim zei dat God hem had verteld dat het Zijn wil niet was dat wij zouden lijden of pijn hebben en dat God hem had getoond dat sommige mensen niet vrij zijn vanwege hun mond.

 

Reiniging

 

Het voornaamste in deze seminar, werd ons verteld, is vrij te worden. Ons werd verzekerd dat hun eigen wil mensen vrij maakt. ‘Onze wil is het sterkste wat er op de wereld bestaat.’ Toen we wedergeboren werden, begon de verlossing in ons leven, maar de duivel heeft nog steeds ‘haken’ in ons die we eruit moeten halen. De stappen om vrij te worden zijn afstemming, toewijding, slavernij (de hel op ons loslaten) en verlossing. Op dit punt in de bijeenkomsten (het was rond de tiende week) werd er een oproep gedaan tot bekering. Meneer Davis vertelde ons dat er in de Bijbel staat dat zal gebeuren waar twee of drie mensen op aarde het over eens zijn. Daarom gaf hij zijn gehoor opdracht hem aan te kijken als ze Jezus wilden aannemen en hij zou met hen instemmen dat de Geest van God in hun leven kwam. Er waren ongeveer tien mensen aanwezig die hem aankeken om verlossing, en hij zou met hen instemmen dat Gods geest in hun ‘huis’ kwam wonen. We kregen de verzekering dat God op Golgotha heeft bepaald dat wij hier op aarde mogen regeren. Tim vertelde ons: ‘Ik ben geen zondaar,’ en ‘zolang ik op het standpunt sta dat ik niet meer ga zondigen, doe ik het niet.’ Als we afstand doen van onze zonden, neemt dat het wettige recht weg dat de ‘hel’ heeft om in ons leven te blijven. Tijdens het gebed zei Tim tegen de ‘hel’ dat hij hem haatte ‘met een volmaakte haat’.

 

Houd in gedachten dat hoewel we deze ongelooflijke dingen kregen te horen over onszelf en dat we in staat waren de machten van de duivel over ons te verslaan, steeds het vooruitzicht aanwezig was van de conferentie. We moesten goed begrijpen dat de ware verlossing pas kwam op de conferentie en we moesten er grote dingen van verwachten.

 

Hoe zuiver is de Stream?

 

Het grote probleem met Cleansing Stream is de verschuiving van de concentratie op Jezus en het Evangelie naar een onbijbelse opvatting van de machten van de ‘hel’. Voor wie vastzit in een dergelijke christelijke ‘hyperspirituele’ denkrichting, wordt alles een aanval van de duivel. Op zeker ogenblik zei meneer Davis dat elke verleiding een demon is die tegen je praat. Dit soort voorbeelden en verklaringen brengen de gelovige geen vrijheid, maar slavernij. Als de kern van het Evangelie niet meer is Jezus Christus en Zijn offer aan het kruis om ons vrij te maken van zonde en satan, worden we overgelaten aan onze eigen middelen om zonde te verzoenen en ons tot een juiste relatie met God te brengen. In plaats van naar Jezus te kijken als de stichter en voltooier van ons geloof, Die in staat is ons volmaakt aan de Vader voor te dragen, wordt het aan ons overlaten om vervloekingen uit het verleden te verwerpen, de ‘haken’ van de duivel uit te trekken en verlossing te zoeken van verschillende gebondenheden in ons leven.

 

1 Tessalonicenzen 5:23, 24: En Hij, de God de vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen delen onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

 

Waarop is ‘afstemming’ afgestemd?

 

Zoals ik al eerder vermeldde, staat afstemming niet eens in de Bijbel en is het toch het ‘basisprincipe’ van het lesprogramma. Zelfs het concept is het christendom vreemd, maar ik heb in de New Age enkele religieuze lessen kunnen vinden die de nadruk leggen op afstemming.

 

In een artikel met de titel: Het openen van de eiken deur, toegang krijgen tot spirituele ervaring in de New Age, geschreven door Solandriel, kan een interessante vergelijking worden getrokken.

 

‘Nu begint misschien de moeilijkste fase van de levensreis: als je met je geest weet dat je op een of ander “pad” bent (al is het een padloos pad), maar je hebt geen bewustzijn van de Goddelijkheid en de volmaaktheid van je ervaring. Tijdens de reis ontdek je dat je het leven vanuit een steeds uitgebreider perspectief kunt ervaren, maar nog steeds is er verscheurdheid, worsteling en moeite. De Deur lijkt open te gaan wanneer je er niet naar kijkt, maar hij gaat weer dicht zodra je ziet dat hij open is!

 

Volgens mij moeten de meeste zoekers van tegenwoordig door deze fase heen. Dit is de periode van Persoonlijkheidsgenezing en Afstemming, en die kan de rest van het Leven duren. Het is een tijd van instrumenten vergaren, wijsheid, zelfbegrip. Het is een tijd om te leren over je hebbelijkheden en frustraties, je patronen en je pijn, je magie en je grootsheid, je duisternis en dromen. Het gaat erom alle delen van je Zelf in dezelfde richting te laten wijzen – dat wil zeggen je lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele eigenschappen zodanig te begrijpen en te ontwikkelen dat ze je Zelf-realisatie kunnen ondersteunen.’

 

Cleansing Stream zit ook fout als ze verklaren: ‘Abraham kon Gods stem duidelijk horen, omdat hij een man was die wandelde in de juiste afstemming en toewijding.

 

Mike Oppenheimer wijst deze bewering af in zijn artikel: Reinigt Jezus Zijn kerk met Cleansing Stream? Hierin zegt hij:

Dit hoeft niet zo te zijn. God kan soms het luidst spreken wanneer wij zondigen. God is niet beperkt door onze menselijke voorwaarden. Onze gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid ten spijt, kan Hij spreken en dat doet Hij ook. Het belangrijkste is dat wij niet onderwezen kunnen worden om Zijn wil te doen als we in zonde leven, en daarom moet daar eerst mee worden afgerekend. Abraham wandelde niet in afstemming toen God in Genesis 12 tot hem kwam en Zijn belofte uitsprak. Veel gelovigen hebben Gods stem zelfs in angst gehoord. Adam verstopte zich nadat hij gezondigd had en wilde niet komen, omdat hij “Zijn geluid hoorde in de hof”. Een ander voorbeeld is Elia die zich verstopte in een spelonk en God kwam tot hem en sprak: ‘Wat doe je daar?’

 

Een ander voorbeeld hiervan is Saulus op de weg naar Damascus. Hij was op weg om de kerk in Damascus te vervolgen en de Here Jezus verscheen aan hem en sprak heel duidelijk tot hem. (Handelingen 9:4-6)

 

We kunnen volkomen in opstand zijn tegen God, en toch als we Zijn volmaakte woord lezen of horen, weten dat God tot ons spreekt om onze zonden te belijden en ons geloof in Christus te stellen. Als we al kinderen van God zijn en wedergeboren door geloof, dan mogen we vrijmoedig komen tot de troon van genade, om wat onze Here Jezus Christus heeft gedaan en niet omdat we onszelf zo netjes afgestemd hebben. Het begrip afstemming zet een onnodig obstakel in onze weg om tot de Vader te komen, in plaats van gewoon tot Hem te komen door geloof in Zijn goedheid en vergeving.

 

Efeziërs 2:14-18: Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in Zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de vader.

 

Hebreeën 10:19-22: Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel,, dat is, Zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

 

‘Toewijdings’manipulatie

Wijding is een goed Bijbels woord, het betekent: iets toewijden of apart zetten voor de aanbidding of dienst aan God. Het ras van Abraham en de stam van Levi waren aldus gewijd. Exodus 13: 1, 12, 15, Numeri 3:12. De Hebreeën wijdden hun velden en vee, en soms hun oorlogsbuit, aan God. Leviticus 27:28, 29. Volgens de wet van Mozes werden de eerstgeborenen van mens en dier aan God gewijd. In het Nieuwe Testament worden christenen beschouwd als gewijd aan God. 1 Petrus 2:9. Easton’s Bible Dictionary.

 

Wacht eens even, betekent dit dat ik aan God ben toegewijd door simpelweg een christen te zijn? Zijn er geen dingen in mijn leven waar ik vanaf moet om de juiste omgang met God te krijgen? En die ‘haken’ dan, die de duivel in me heeft uit mijn verleden?

Kijk maar naar wat de apostel Petrus te zeggen heeft over het christelijke leven.

 

1 Petrus 2:9: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

 

Hoewel de term ‘toewijding’ in deze passage niet voorkomt, wordt het idee van apart gezet te worden voor de aanbidding of dienst aan God duidelijk overgebracht. Dus als christen zijn we toegewijd aan de dienst van God als we in het geloof van Christus opgenomen zijn. Eerlijkheidshalve moeten we wel zeggen dat Petrus ons in deze passage vertelt:

Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel; en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking. (1 Petrus 2:11,12)

 

Alleen dat we bevrijd zijn van onze zonden en in het koninkrijk van God zijn opgenomen, betekent niet dat we maar kunnen doen wat we willen, dat mogen we duidelijk niet. Maar we moeten inzien dat toewijding volgt op bekering, en voortduurt zolang we wandelen in gehoorzaamheid aan God zodat we Zijn lof kunnen voortbrengen.

 

Wiens ‘woord’ moeten we geloven?

 

Ik vond dat de Schrift het ergst verdraaid werd in de sectie ‘woorden’ van het lesprogramma. De wortels daarvan zitten duidelijk in woord/geloof, maar Davis geeft er een nieuwe wending aan door er begrippen van geestelijke oorlogsvoering in op te nemen.

 

De tekst uit Spreuken 6:2: Als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, tezamen gebruikt met de zin in Kolossenzen 2:14: het bewijsstuk dat tegen ons getuigde is een constructie om een beeld te schetsen van een gelovige die in het verleden vervloekingen heeft uitgesproken waarvan de duivel het legitieme recht heeft ze tegen hem te gebruiken, tot ze de cursus Cleansing Stream hebben gedaan of een of andere openbaring krijgen om hen te bevrijden.

 

Wanneer we die passages in hun verband bekijken, zien we dat er in de verste verte niet staat wat Davis ze probeert te laten zeggen. Spreuken 6 spreekt over een belofte aan een vriend of aan een vreemde om een taak uit te voeren.

  1. Mijn zoon, indien gij borg zijt geworden voor uw naaste, voor een vreemde uw handslag hebt gegeven;
  2. als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, gevangen zijt door de woorden van uw mond –
  3. doe dan toch dit, mijn zoon, en red u, want gij zijt in de greep van uw naaste gekomen: ga, klamp uw naaste aan en bestorm hem:
  4. gun uw ogen geen slaap en uw oogleden geen sluimering;
  5. red u als een gazelle van de vangst, als een vogel uit de hand van de vogelaar.

Deze passage waarschuwt tegen het doen van een overhaaste belofte. Gebruik uw verstand voordat u een overeenkomst aangaat met een vreemde. Anders wordt u verstrikt door de woorden van uw mond, uw belofte aan hen wordt een valstrik.

 

John Gill merkt op: Hier wordt gewaarschuwd tegen het aangaan van een onbezonnen en onnadenkende borgstelling; zonder informaties in te winnen en zonder voldoende af te weten van de persoon om wie het gaat, en zonder te overwegen of hij in staat is de verplichting na te komen zonder zichzelf en zijn gezin schade toe te brengen; overigens mag borgstelling rechtsgeldig worden aangegaan om er goed mee te doen, en geen schade toe te brengen aan de borgsteller zelf en zijn gezin.

Er bestaat geen twijfel aan dat deze passage niet verwijst naar oude vervloekingen die we in het verleden hebben uitgesproken en die de duivel tegen ons kan gebruiken. Als christen is het belangrijk dat we een man of vrouw van ons woord zijn, en geen valsheid spreken, maar deze passage heeft het duidelijk over beloften aan onze vrienden of onbekenden.

 

Nog meer verwrongen is het idee dat de duivel ‘bewijsstukken tegen ons heeft’ waar zelfs God niets aan kan doen. In zijn verband zegt de zin precies het tegenovergestelde van wat de heer Davis hem probeert te laten zeggen.

 

Kolossenzen 2:13-15: Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

 

Laten we eens een paar dingen over deze passage bekijken.

  1. Het gaat duidelijk over christenen. ‘U… heeft Hij levend gemaakt met Hem.’
  2. Deze christenen staan in de genade van God. ‘Al onze overtredingen kwijtschold.’
  3. De bewijsstukken tegen ons: zijn uitgewist, weggedaan en aan het kruis genageld. Jezus ontwapende de krachten van demonen en machten tegen ons (overheden en machten).

De triomf kwam in het kruis, niet door vervloekingen uit het verleden op papiertjes te schrijven of over te bidden op een conferentie.

 

De Bijbel vertelt ons niet dat de duivel nog steeds bewijsstukken tegen ons heeft, maar dat ze uitgewist zijn, weggedaan en aan het kruis genageld. Als we in Christus zijn, hoeven we niet meer te tobben over die bewijsstukken tegen ons (die de wet van Mozes waren, geen wettige documenten van de duivel).

 

Opruimen die ‘reiniging’

 

(Wat is het nou, ben ik vrij of ‘vastgehaakt’?)

Het is iets verschrikkelijks om door het bloed gekochte gelovigen te laten mediteren over hun verleden in een poging om onbekende ‘vervloekingen’ of bolwerken te verbreken. Er zijn dingen in mijn verleden die onder het bloed van Christus zijn en die ik nooit meer op wil halen, zo lang als ik leef. God wil niet dat wij aan die dingen blijven denken met al hun zondige details. Die persoon is dood en wij zijn een nieuwe schepping door Christus Jezus onze Heer. De reden dat Cleansing Stream het toch doet, is om die ‘gebondenheden’ te kunnen verbreken, maar is dit hoe God ons leert ermee af te rekenen?

 

Romeinen 6:8: Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

 

Hoe gaan we om met zonden, moeiten en worstelingen uit het verleden? We danken God dat Jezus de straf ervoor heeft betaald, zien op naar het kruis dat ons volkomen verzoent en beschouwen die oude mens als dood en wandelen in rechtvaardigheid voor God. Wanneer iemand iets toevoegt aan het kruis, neemt hij iets af van de betekenis ervan.

 

Kijk naar wat God vindt van onze zonden uit het verleden als we in Christus zijn:

 

Psalm 103:11, 12: Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is Zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.

Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.

 

Jesaja 43:25: Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet. (God denkt niet meer aan onze zonden, waarom zouden wij het dan doen!)

 

1 Korintiërs 1:30, 31: Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, Die ons van God is geworden; wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

 

Galaten 3: 13, 14: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

 

Dr. Opal Redding zegt het zo:

‘Als je “gevoel” zegt dat je verlossing nodig hebt, geloof dan God, en niet je gevoelens. Als misleide mensen zeggen dat je “verlossingspastoraat” nodig hebt, wijs ze dan op wat God zegt: “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.” (Galaten 5:1). “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36).

 

De ware Reinigende Stroom (Cleansing Stream)

 

God heeft ons al een reinigende stroom geschonken, waarin we waarlijk gereinigd kunnen worden van al onze ongerechtigheden en volkomen vergeving ontvangen van al onze voorbij zonden, verslavingen, kwetsuren en ‘vervloekingen’.

 

Hebreeën 9:11-13: Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met Zijn eigen bloed, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

 

God heeft het kruis voor altijd verordend als het enige middel tot verzoening voor de mensheid. Cleansing Stream poogt dit heilige offer te vervangen door heling van het innerlijk, spirituele oorlogsvoering en psychotherapeutische technieken. Het is een hopeloze toestand als gelovigen openlijk meedoen aan buiten-Bijbelse activiteiten en zo makkelijk afkeren van het kruis van de dierbare Verlosser die hen vrijgekocht heeft. Dat heb ik zien gebeuren bij Cleansing Stream. Als je het kruis eenmaal loslaat, is alles verloren.

 

Kolossenzen 2:4-12: En dit zeg ik opdat niemand u met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus.

Nu gij Christus Jezus de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want tin Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus,, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.

 

Drink het water niet

 

Ik zou nog liever zwemmend het water van de machtige, modderige Mississippi oversteken, dan onderduiken in de bedrieglijke stroming van de lessen van Cleansing Stream.HOME
Meer informatie over cleansingstream
Meer over bevrijdingsbedieningen