Een Goddelijke Openbaring van de Hel

Oorspr. titel:  A Divine Revelation of Hell - of ook:  In de Kaken van de Hel

Een recensie

 

 

Auteur: Mary Kathryn Baxter

Uitgever: Whitaker House

Gepubliceerd: 1993

Verkrijgbaar: elke christelijke boekhandel (spijtig genoeg)

Recensie: http://www.discernment.org/bookreviews.htm.

 

Volgende Nederlandstalige sites brengen online de vertaling van het boek “Een Goddelijke Openbaring van de Hel” of “In de Kaken van de Hel”, van Mary Kathryn Baxter:

- Wat is Waarheid? (http://www.wat-is-waarheid.info/)

- Jezus is Heer (http://www.jezus-is-heer.be/)

Ik raad u aan dat boek op deze sites niet te lezen, omdat het bol staat van buitenbijbelse leugens en bedrog! Maar voor wie het toch gelezen heeft, of dacht het te lezen, volgt hierna een recensie van dit frauduleuze werk.

_____________________

 

Een Goddelijke Openbaring van de Hel is een bestseller en heeft vele charismaten tot waanzin gedreven. Ik kan het weten, want ik heb velen van hen gesproken. Mevrouw Baxter werd door Jezus uitverkoren om 40 dagen het lijden en de folteringen van de hel mee te maken, en nadien te schrijven over wat ze meemaakte, opdat zondaars zouden kunnen gered worden. Deze “Jezus” zei haar:

“De wereld moet weten van de realiteit van de hel. Vele zondaars, en zelfs sommigen van Mijn volk, geloven niet dat de hel écht is. U bent door Mij uitverkoren om voor hen deze waarheden te onthullen. Alles wat Ik u zal tonen over de hel, en alle andere dingen die Ik u tonen zal, zijn waar” (blz. 21).

Noot over Hel en Hades (M.V.)

De Staten- (SV) en de King James-vertaling (KJV) geven een onjuiste vertaling van de grondwoorden ‘Sjeool’, ‘Hades’ en ‘Gehenna’. Deze grondwoorden worden daar met ‘Hel’ vertaald, terwijl er een verschil in betekenis is.

Het woord ‘Hel’ in het OT van de KJV slaat altijd op het Hebreeuwse grondwoord ‘Sjeool’. Maar Sjeool is niet de plaats van eeuwige bestraffing, de Hel. Sjeool betekent ‘dodenrijk’ of ook wel ‘graf’. Het equivalent nu van Sjeool in het NT is ‘Hades’, wat dan ook ‘dodenrijk’ betekent.

Vroeger heeft men Hades foutief de Hel genoemd, maar de ware Hel, waar de eeuwige straf plaatsvindt, wordt in het Oude Testament niet geopenbaard. Ze bestond toen niet, en ook heden ten dage niet! De hel is de ‘Gehenna’ en de ‘poel van vuur’ (zie Op 19:20; 20:10,14,15; 21:8). Ze zal pas bestaan wanneer de verdoemden, na hun ‘uiteindelijke proces’ (voor de Grote Witte Troon - Op 20) naar die poel zullen verwezen worden.

Wat sinds de zondeval wél bestaat is de Sjeool, en het Griekse equivalent is Hades - namelijk het Dodenrijk, waar dus de doden verblijven in afwachting van de opstanding, ‘ten leven’ of ‘ten oordeel’ (Jh 5:29).

Het licht breekt pas door in het NT waar we in Lk 16 leren dat er twee afdelingen zijn in de wereld van de afgestorvenen, in het Dodenrijk: één voor Lazarus (of goede doden) en één voor de Rijke (of kwade doden) - de éne in vrede (schoot van Abraham) maar de andere in een plaats van pijniging (‘want ik lijd smarten in deze vlam’ - vs. 24) . Voor deze laatste categorie is het Dodenrijk een plaats van voorarrest (tot de opstanding VAN de doden in Op 20:12, waarna het ultieme ‘proces’ volgt voor de Grote Witte Troon - Op 20:11-15). Deze plaats is gescheiden van de plaats der goede doden door een ‘grote kloof’. Later, toen de Heer de kruisdood stierf noemde hij de plaats voor de goede doden ‘het Paradijs’ (Lk 23:43), waar de rechtvaardigen verblijven in afwachting van de opstanding (UIT de doden - Mk 9:9; Lk 20:35; Hd 4:2; Fp 3:11).

Zie voor een uitgebreide bespreking: De verwarring tussen Dodenrijk en Hel:  DOC  of  PDF.

 

Haar boek is gevuld met vele van deze uitspraken. Steeds weer opnieuw wordt ons gezegd dat zij werd uitverkoren en dat wat zij schrijft de waarheid is. Het enige probleem is echter dat hetgeen zij schrijft haast op alle punten in strijd is met de Bijbel. Al haar zogenaamde goddelijke openbaringen zijn buitenbijbels en antibijbels

“Ik ben Jezus Christus, uw Heer, en Ik wil u een openbaring geven om de heiligen voor te bereiden voor Mijn wederkomst en om velen tot rechtvaardiging te leiden” (blz. 13).

In 1976 verscheen een demonische geest aan Mary Baxter. Hij deed zich voor als de Heer der heerlijkheid, verscheen in een schitterend licht (vgl. 2 Kor. 11:14), en zei

“Ik ga u door Mijn Geest meenemen naar de hel zodat u in staat zult zijn om een verslag te schrijven over de realiteit ervan, om aan de hele wereld te vertellen dat de hel echt is…” (blz. 15).

Het boek staat vol met soortgelijke uitspraken. Het komt allemaal hier op neer: de bijbelse openbaring is niet voldoende. De kerk en de wereld moeten van haar weten wat de hel in werkelijkheid is!

“De dingen die u nu zal zien vormen een waarschuwing”, zei Hij. “Het boek dat u schrijft zal vele zielen redden van de hel. Wat u ziet is echt. Vrees niet, want Ik zal met u zijn” (blz. 19).

Het is veeleer haar boek, dan het reddende werk op het kruis, dat vele zielen zal redden van de hel. Wij worden er vele malen aan herinnerd dat wat zij schrijft realiteit is (“real”, haar favoriete woord) en haar openbaring is in staat verloren zielen te redden. Wat zegt de Bijbel echter?

Lukas 16:27-31:

“En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden tot hen zou gaan, zullen zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan”.

De rijke man vroeg dat Lazarus zou teruggestuurd worden om zijn verloren familie over de realiteit van de hel te vertellen. Het antwoord? Als zij niet luisteren naar het getuigenis van de Schrift, dan zullen zij ook niet luisteren naar iemand die zou opstaan uit de doden. Om de een of andere reden wil het getuigenis van Baxter meer te betekenen hebben dan iemand die opgestaan is uit de doden (Jezus).

Het boek staat vol met onbevestigde rommel. De hel is gevormd naar een menselijk lichaam (blz. 34). Zij alleen heeft dit inzicht over de hel, dat nochtans veel verder gaat dan wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. In haar hel bevinden zich ook mensen die eerst gered waren en die daarna hun redding verloren hebben en in de hel eindigden. Dit is een complete ontkenning van de woorden van onze Meester in Johannes:

Johannes 6:37-40:

Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven heeft; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag”.

Op pagina 99 lezen we dat Satan wordt aanbeden in de hel. Nu, met alles wat we uit de Bijbel weten over de hel is Satan nooit in de hel geweest, en als het aan hem ligt zou hij er nooit willen naartoe gaan [zie de noot over Satan en de hel, verderop]. Satan heeft ook een bruid/vrouw in de hel (blz. 179).

Wat mij nog het meest bedroeft is het feit dat een christelijke uitgever, Whitaker House, het aandurft om zulke leugen en bedrog te drukken. Zij zullen door de Heer Jezus mee aansprakelijk gesteld worden, voor het bedriegen van mensen door de demonische leugens van Mary Baxter.

Elke pagina is gevuld met dwaling en bedrog. Mary Kathryn Baxter is een bedriegster. Zij moet aangeklaagd worden voor het publiceren van zulke rommel, en evenzo degenen die haar dwalingen mee helpen te verspreiden.

A Divine Revelation of Hell is een demonische godslastering die veel geestelijke instabiliteit heeft gebracht in de levens van gelovigen die niet in staat waren onderscheid te maken tussen bijbelse waarheid en fictie.

 

Noot over Satan en de Hel (M.V.)

Satan zondigde vóór de zondeval (Gn 3). Vermits hij Adam en Eva wilde aftrekken van God, was hij reeds in een zondige toestand gekomen. De Bijbel noemt Satan de eerste zondaar:

1Jh 3:8 “Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af”.

Dit betekende zijn eerste val, en deze bezegelde ook de loop van zijn verdere ondergang.

Na zijn eerste val verkeert Satan (en zijn engelen) nog steeds in de “hemelse gewesten” (epouraniois = ‘het hemelse’): Ef 6:12.

Ook Christus bevindt Zich daar: Ef 1:20-21

En positioneel de Gemeente die Christus’ Lichaam is: Ef 1:3; Ef 2:6; Ef 3:10

Ook uit Job 1 en 2 weten we dat Satan nog steeds toegang heeft tot God, ergens in de hemel:

Jb 1:6 “Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor Jahweh te stellen, en onder hen kwam ook de satan” (zie ook 2:1).

Er is meer dan één hemel. Het Hebreeuwse woord voor ‘hemel’, sjamaim, is een meervoudsvorm. Paulus spreekt van de derde hemel (het “paradijs”), waarin “een mens” (waarschijnlijk hijzelf) werd opgetrokken (2Ko 12:2-4). Volgens de Joodse overlevering zijn er zeven hemelen. Hoe dan ook: God komt ergens in de hemelen op bepaalde tijdstippen samen met het “ganse heir des hemels”, met goeden én slechten (zie: “aan rechter- en linkerhand”): 1Kn 22:19-23

Hier heeft ook Satan nog steeds toegang. Hij kan daar nog steeds de broeders aanklagen (Op 12:10).

Zie voor een uitgebreide bespreking: De viervoudige val van Satan:  DOC  of  PDF.

 

 

Een andere, uitgebreidere recensie van het boek, kan u online vinden bij Mike Oppenheimer: http://www.letusreason.org/BookR2%20.htm

 

 

 

 

E-mail:                   verhoevenmarc@skynet.be

Homepage:           http://users.skynet.be/fa390968/index.htm  of  http://www.verhoevenmarc.be/index.htm

Ga hier naar de    Nieuwste Artikelen  of  http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

 HOME