Hoe de aanvallen van de boze te weerstaan?

 

Ik wil een ieder die deze bijbelstudie gaat lezen adviseren om eerst de bijbelstudie “Hoe de boze ons aan kan vallen” door te nemen. In de huidige studie wordt namelijk uitgegaan van deze studie.

 

Zie ook de bijbelstudies:

+ “We zijn veilig in de strijd

+ “De geestelijke wapenrusting

 

Als christen hebben we te maken met aanvallen van boze geesten.

Ik verwijs nogmaals naar de bijbelstudieHoe de boze ons aan kan vallen

 

Hoe moeten we reageren als we aangevallen worden? Welke richtlijnen geeft de bijbel hier voor? Dat is de vraag waar in deze bijbelstudie op in wordt gegaan.  

De opzet is als volgt: Eerst worden enkele algemene richtlijnen gegeven. Daarna komen we tot de kern van de zaak, dat is de opdracht om in geloof weerstand te bieden aan de boze. Tenslotte wordt besproken dat wij zelf, voor zover dat in onze macht is, moeten voorkomen dat we kwetsbaar zijn. En dat het verstandig is om in gebed te anticiperen op een strijd die we aan zien komen.

 

1.    Enkele algemene richtlijnen

 

1.1. Wordt nuchter

 

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden” (1 Petrus 5:8)

 

We moeten nuchter zijn. We moeten realist zijn. Een realist is iemand die rekening houdt met de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat er een duivel is die het op ons gemunt heeft. “Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden” Als hij een gelegenheid ziet zal hij ons aanvallen.

 

Als christen hebben we te worstelen tegen boze geesten. “Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12)

 

Als je dit feit onder ogen ziet en daar rekening mee houdt is het logisch dat je waakzaam. Vandaar dat tegelijk met de oproep om nuchter te zijn wordt opgeroepen tot waakzaamheid.

 

1.2. Weest waakzaam

 

“Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden” (1 Petrus 5:8)

 

We moeten er rekening mee houden dat we aangevallen zullen worden, zeker als we iets voor de Heer doen. We moeten innerlijk alert blijven, oplettend, waakzaam en op eventuele aanwijzingen letten. We moeten alles in gebed bij de Heer brengen en om licht vragen bij verdachte zaken.

 

1.3. Twee uitersten vermijden

 

Het ene uiterste is dat we geen rekening houden met de mogelijkheid van satanische aanvallen. Het andere uiterste is dat we achter alles zo’n aanval zien.

We moeten bijvoorbeeld niet achter elke tegenslag automatisch een aanval van de boze zien. En ook niet achter elke verzoeking. Alleen als we concrete aanwijzingen hebben weten we dat iets een aanval van de boze is. Zie hieronder punt 1.5, dat gaat over onderscheiding.

 

1.4. Op de hoogte zijn van de listen van de boze

 

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de listen van de vijand. Het is nodig dat we als christen zijn werkwijze en de methoden die hij hanteert kennen.

 

“Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” (2 Kor. 2:10,11)

 

Het Griekse woord dat hier met gedachten is vertaald kan ook vertaald worden met listen of methoden.

 

Het is belangrijk dat we ten minste enig inzicht in de listen en methoden van de satan hebben. Als dat het geval is hebben we sneller door of iets een aanval van de boze is en kunnen we verstandig en gepast reageren op zijn listen.

De hierboven geciteerde tekst uit 2 Kor. 2 gaat over het vergeven van een medechristen die gezondigd had en die tot inkeer was gekomen. Het is normaal dat een christen, die in een dergelijke situatie verkeert, door schuldgevoel en droefheid wordt geplaagd. Om dat op te vangen spoort Paulus de andere christenen aan om de persoon in kwestie nu liefde te betonen opdat hij niet door overmatige droefheid wordt overstelpt. Deze gelovige was kwetsbaar voor aanklachten en ontmoedigende gedachten van de boze. Als de andere gelovigen hem niet zouden vergeven en liefde betonen dan zouden ze de duivel in de kaart spelen die het, met zijn aanklachten, op deze christen gemunt had. Dan zou de boze voordeel op hen

behalen.

 

Paulus zegt over zichzelf en over de gelovigen in Korinthe: “want zijn (dat is satans) gedachten zijn ons niet onbekend” (2 Kor. 2:11). Dat moet ook voor ons gelden. Ook voor ons moeten de listen van de satan niet onbekend zijn.

Voor een bespreking van de verschillende manieren waarop de boze ons aanvalt zie de bijbelstudieHoe de boze ons aan kan vallen?”

 

Hieronder wordt een beknopte opsomming gegeven van manieren waarop boze geesten ons aan kunnen vallen:

-       Verzoeken tot het doen van een zonde

-       Verzoeken om weg te lopen uit de wil van God

-       Verzoeken om op te gaan in de dingen van de wereld

-       Ontmoedigen, zodat je ophoudt met het dienen van God, met getuigen en met je in te zetten voor de zaak van Christus

-       Intimideren, zodat je in je schulp kruipt en stopt met getuigen en God dienen

-       Misleiden door leugens in je denken in te geven, of je op andere manieren met leugens te confronteren

-       Misleiden door geestelijke namaak ervaringen en bedieningen op je pad te brengen

-       Misleiden door namaak leiding te geven

-       Misleiden door valse leer op je weg te brengen

-       Misleiden door valse wonderen en tekenen

-       Misleiden door het woord van God te verdraaien en het verkeerd toe te passen

-       Tegenwerken en je hinderen via omstandigheden en mensen

-       Vervolging tegen je opwekken

-       Je aanklagen in je geweten, suggereren dat je te zondig bent om door God gebruikt te worden, etc.

-       Satanische druk op je leggen, opdringen van angst, nachtmerries, etc.

 

Deze dingen worden in de hierboven genoemde studie “Hoe de boze geesten ons aan kunnen vallen” vanuit de bijbel besproken.

 

We moeten iets weten van de werkwijze van de boze want dat zal voorkomen dat de boze voordeel op ons behaalt. “opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen” (2 Kor. 2:10,11)

 

1.5. Onderscheid is nodig

 

Om bewust weerstand te kunnen bieden moeten we de aanvallen herkennen.

 

Hoe kun je onderkennen of iets een aanval van de boze is?

 

1.5.1.   Door geestelijk inzicht

 

Bij de verschillende soorten aanvallen zijn er aanwijzingen dat de boze er achter zit. Daar moeten we op letten. In de studie “hoe de boze ons aan kan vallen” LINK wordt bij de zes verschillende aanvallen besproken hoe we ze kunnen onderkennen.

 

1.5.2.   Door gebed

 

We kunnen in elke situatie om geestelijk inzicht bidden: “Heer wat is er aan de hand, wat betekent dit, wat moet ik hiervan denken?””

 

1.5.3.   Door de innerlijke leiding van Gods Geest in onze Geest

 

Er is ook nog de innerlijke leiding van Gods Geest. De Heilige Geest zal ons waarschuwen, je zult het in je eigen geest opmerken.

Dit “werkt” beter als je dicht bij de Heer blijft, als je voor Hem leeft, als je in contact met Hem blijft door dagelijks gebed en bijbellezen en als je vervuld bent met de Heilige Geest. LINK

 

De zalving leert u over alle dingen. (1 Joh. 2:20,27)

Je weet dat iets niet klopt, zelfs al voordat je er je vinger op kan leggen. Een onrust, hier klopt iets niet. Het gaat in deze verzen (1 Joh. 2:20,27) om het onderscheiden van valse leer maar de zalving waarschuwt je op dezelfde manier als je andere activiteiten van de boze tegenkomt.

 

1.6.       Geen paniek

 

We zijn veilig in de strijd.

Zie de Bijbelstudie: “We zijn veilig in de strijd” LINK

 

God geeft geen strijd boven vermogen en als Hij strijd toelaat dan geeft Hij ook de genade om stand te houden en te overwinnen. God weet wat ieder van ons aankan.

God belooft ons te bewaren in de strijd.

 

“Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.”

(2 Thess. 3:3)

 

“Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.” (1 Joh. 4:4)

 

1.7.       Verlos ons van de boze

 

Dit is een gebed dat de Heer ons zelf heeft leren bidden.

 

“Bidt gij dan aldus …leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.” (Matth. 6:9,13)

 

Gebed om verlossing en bewaring. Bij dit gebed mogen we in geloof steunen op Gods beloften van bescherming. Bijvoorbeeld op 2 Thess. 3:3 waar staat: “Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.”

 

De boze kan ons alleen aanvallen onder Gods toelating. Alles wat gebeurt staat onder Gods controle. Zie de bijbelstudie “We zijn veilig in de strijd”. LINK We zullen niet boven vermogen worden beproefd, God weet wat ieder van ons aan kan, en Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen (1 Kor. 10:13). Hij zal ook met de strijd, met de beproeving voor de uitkomst zorgen.

 

Een mooi voorbeeld van dit laatste is wat James Fraser vertelt. Op een bepaald moment werd hij aangevallen door boze machten, hij wankelde, maar op dat moment ontving hij, terwijl hij ergens in de binnenlanden van China was, precies de geestelijke boodschap die hij nodig had. God had al maanden van te voren de verlossing van Fraser voorbereid door een christen in Engeland, vele maanden voordien, in het hart te geven om hem precies de boodschap toe te sturen die hij op het moment van de crisis nodig zou hebben. Voor het getuigenis van Fraser, klik hier. Zo is God, zo is onze God, Hij is een tegemoetkomend God.

 

2.     Biedt weerstand aan de duivel

 

Hoe te reageren op de aanvallen van de boze? Het bijbelse antwoord is: weerstand bieden.

 

2.1.  We moeten de duivel weerstaan

 

Daar roept de Schrift ons toe op.

 

“Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.” (1 Petrus 5:8,9)

 

“Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.” (Jak. 4:7)

 

“Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. (Efeze  6:11-14)

 

2.2. Weerstand bieden - wat houdt het in?

 

Weerstand bieden is tegendruk geven. Weerstand is er tegen in gaan, het verwerpen, het weigeren. Het is het tegenovergestelde van passiviteit. We bieden weerstand, we buigen niet mee maar we verzetten ons.

 

We moeten niet zomaar lijdelijk alles aanvaarden wat uit de geestelijke wereld op ons afkomt. We moeten de duivel weerstaan als hij ons tegenwerkt of lastigvalt. We moeten het niet nemen. We moeten er tegenin gaan.

 

Valse leiding, valse leer en alle andere door de boze vervalste zaken moeten we verwerpen. Dat geldt ook voor satanische verzoekingen en beschuldigingen of intimidaties, we weigeren ze te aanvaarden. Dat doen we innerlijk en indien nodig ook door het openlijk uit te spreken.

 

Zie hoe direct en beslist Jezus elke verzoeking van de satan weigerde en afwees, toen Hij verzocht werd in de woestijn (Matth. 4:1-11).

 

“Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven …” (:4)

“Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven …. (:9)

“Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven….” (:10)

 

De duivel probeerde Jezus te verleiden maar Jezus ging er rechtstreeks en frontaal tegen in. Hij verwierp elke verzoeking met een beroep op het woord van God. En op het laatst zei Hij ook nog “Ga weg satan”.

 

Ook tegenwerking van de boze moeten we weerstaan. Zie, hoe Paulus weerstand bood tegen de satan toen deze hem hinderde bij zijn poging om de christenen te Thessalonica te bezoeken. Daar legde Paulus zich niet bij neer, hij ging er tegen in door vurig, aanhoudend en gelovig gebed. Hij nam het niet.

 

“Wij, of liever: ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de satan heeft het ons belet.” (1 Thess. 2:18 )

Nacht en dag bidden wij vurig, dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Hij, onze God en Vader, en onze Here Jezus, bane

ons de weg tot u” (1 Thess. 3:10,11)

 

 “En bidt daarbij met aanhouden bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest” (Efeze. 6:18).

 

In weerstand bieden zit ook een zekere mate van agressiviteit, van verontwaardiging. “Dit hoef ik niet te nemen, dit accepteer ik niet, wat denkt de boze wel, hier heeft hij geen recht op.” en “We zullen wel eens zien wiens wil hier zal geschieden. Ik sta er op dat Gods wil geschied. Ik sta op mijn strepen, op mijn recht in Christus Jezus, op mijn recht als kind van God. Ik maak aanspraak op de overwinning van Golgotha en het gezag van de naam van Jezus.”

 

En nu is het genoeg. In Jezus naam stop.

 

     --------------------------------------------------

 

Ik citeer uit het getuigenis van James Fraser.

 

Sometime later, Fraser was much tried by the persistent recurrence of evil thoughts. It almost came to be an obsession.

 

“These thoughts were present with me even when I was preaching. I went out of the city to a hidden gully on the hill-side, one of my prayer-haunts, and there voiced my determined resistance on the ground of my Redeemer’s victory on the Cross. I even shouted my resistance to Satan and all his thoughts. The obsession collapsed then and there, like a pack of cards, to return no more.

 

James 4.7 is still in the Bible. Our Lord cried, we are told, 'with a loud voice' at the grave of Lazarus. He cried 'with a loud' voice from the Cross. In times of conflict I still find deliverance through repeating Scripture out loud, appropriate Scripture, brought to my mind through the Holy Spirit. It is like crashing through opposition. 'Resist the devil and he will flee from you'.

 

   ------------------------------------------------------------------------------------

  

2.3. Succes is verzekerd. De duivel zal van ons vlieden

 

“Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden” (Jakobus 4:7)

 

Hier staat het zwart op wit in Gods woord. Als we in geloof weerstand bieden dan zal de duivel van ons vlieden. Het moet gebeuren en het zal gebeuren want de Schrift kan niet gebroken worden.  

 

Bedenk wel dat de duivel niet altijd onmiddellijk wijkt. Maar als we weerstand bieden moet hij op den duur wijken.

 

Bij hinderen zullen we wellicht eerst net als Paulus een tijd intensief moeten bidden.

( 1 Thess. 2:18 en 3:10,11)

 

Bij intimidaties (Zie punt 2.5 van de studie “Hoe de boze ons aan kan vallen”) moeten we soms ook enige tijd weerstand blijven bieden. Als de intimidaties niet direct weg gaan, moeten we in geloof op het woord van God blijven staan. Blijf op je strepen staan.

 

We mogen de Here God met vrijmoedigheid in gebed aan zijn beloften houden. Als we weerstand bieden dan is er de belofte: “hij zal van u vlieden” (Jak. 4:7)

 

Wijs wat de vijand opdringt af, verwerp het. Zeg in gebed. “Heer ik verwerp dit, het zijn leugens, het is van de vijand. Wilt u ingrijpen en hier een eind aan maken naar uw belofte.” Als je de intimidaties in geloof hebt verworpen negeer ze dan en ga door met je taak. De juiste volgorde is als volgt: (1) Discern, (2) Reject, (3) Ignore.

Dat is (1) Onderken dat het een aanval van de boze is, (2) neem stelling in geloof, verwerp het, roep de Heer te hulp, claim de beloften van de Heer. En als je zo weerstand heb geboden blijf dan in geloof staan op het woord van God. (3) Negeer de intimidatie en ga verder met je werk.

 

Als het te lang duurt vraag dan advies aan oudere christenen, zoek gebedssteun.

 

Houdt er wel rekening mee dat de boze het later weer kan proberen (Lucas. 4:13). Maar dan moeten we opnieuw op dezelfde manier in geloof weerstand bieden.

 

Het lijkt er op of de boze soms onze weerstand test. Bij het eerste verzet geeft hij het niet altijd direct op, hij controleert als het ware of je wel op je strepen blijft staan. Als hij ziet dat er niets te halen is geeft hij het voor een tijd op. Soms probeert hij het later opnieuw.

 

2.4. Hoe weerstand bieden?

 

(a)   Weerstaan in geloof

 

“Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten” (1 Petrus 5:8,9)

 

Geloof is gebaseerd op het woord van God. We moeten in geloof gaan staan op de feiten uit Gods woord. Zoals de bijbel het zegt zo is: “Uw woord is de waarheid” (Joh. 17:17)

Als de bijbel bijvoorbeeld zegt dat niets ons kan scheiden van de liefde van God (Rom. 8:38,39.) dan is dat zo. Daar moeten we in geloof op gaan staan. Wat de duivel, wat onze gevoelens, wat de omstandigheden ook zeggen, ik geloof Gods woord. “Dank u wel Heer dat uw woord de waarheid is, ik geloof uw woord en niet mijn gevoel, dank u dat niets mij van uw liefde kan scheiden.”

 

We gaan in geloof staan op de feiten uit Gods woord en we maken door geloof aanspraak op Gods beloften. Als het om een feit gaat dan zegt het geloof “Dank U wel” en als het om een belofte gaat dan maakt het geloof er aanspraak op “Ik reken er op dat u dit, naar uw belofte, ook voor mij zult doen.”

 

Het geloof zegt: “Natuurlijk zal God deze of die belofte aan mij vervullen”. De belofte geldt immers voor ieder kind van God, ik ben een kind van God, ik vraag erom en daarom moet het gebeuren. God kan niet liegen en de Schrift kan niet gebroken worden.

 

We weerstaan de duivel door in geloof vast te houden aan het woord van God.

Dit is nodig bij alle aanvallen. “Geloof is de overwinning”. “En dit is de overwinning die de wereld overwint: ons geloof” (1 Joh.5:4)

 

(b)  Weerstaan met het woord van God

 

Geloof en het woord van God zijn nauw met elkaar verbonden. Geloof is immers altijd gebaseerd op het woord van God. Vandaar dat in het punt hierboven (over weerstand bieden in geloof) al enkele fundamentele dingen gezegd zijn over het gebruik van het woord van God bij het weerstaan van de boze. We moeten in geloof gaan staan op het woord van God en alle leugen verwerpen. We moeten in geloof aanspraak maken op Gods beloften.

 

Ter aanvulling nog enkele lessen uit de geschiedenis van de verzoeking van de Here Jezus in de woestijn (Matth. 4:1-11). We kunnen leren van de wijze waarop de Here Jezus de verzoekingen van de boze weerstond.

 

De Here Jezus beantwoorde elke verzoeking van de boze met het woord van God Bij twee van de drie verzoekingen deed de boze een suggestie en bij de andere deed hij Jezus een voorstel. Jezus onderkende dat “wat de boze voorstelde” in strijd was met Gods woord. Hij weigerde en als motivatie gaf hij er de passende bijbeltekst bij. “Ik doe het niet, ik verwerp het, ik weiger het, want er staat geschreven ….”

 

Op deze manier moeten wij ook alle leugens, aanklachten en verzoekingen weerstaan. “Dit kan ik niet doen want het woord van God zegt …..” of “Dit is niet waar want het woord van God zegt ….”

 

Misschien verkeer je in een situatie die lijkt op wat Job overkwam tijdens zijn beproeving. Het lijkt alsof God je heeft verlaten. Je bent ziek en je gevoel is in de war. De boze wijst je op je omstandigheden en zegt: “Zie je wel, God heeft je opgegeven, je moet echt niet denken dat God jouw gebed zal verhoren, etc. Waar is die God van jou nu? Is er wel een God?” Misschien zegt je gevoel, misschien zeggen de boze machten dat God je verlaten heeft. Maar Gods woord zegt dat de Heer ons geenszins zal begeven en ons geenszins zal verlaten (Hebr. 13:5,6). Dus die gevoelens en die gedachten zijn leugens.

Dit soort leugens moeten we ontmaskeren met het woord van God en ze vervolgens met een “er staat geschreven” beslist verwerpen.

 

+ Zie punt 12 van de bijbelstudie over de geestelijke wapenrustig, het gedeelte over het schild van het geloof

 

Ook bij het weerstaan van een aanval via misleiding, bijvoorbeeld misleiding door valse leer, moeten we gebruik maken van het woord van God. We moeten alles toetsen aan het woord van God. Als leringen, ervaringen of innerlijke leiding in strijd zijn met de bijbel, of als ze er bovenuit gaan, dan verwerpen we ze met een beroep op de Schrift.

 

(c)  Weerstaan door gelovig gebed

 

Dit punt en de twee vorige hebben veel met elkaar te maken. Geloof, het woord van God en gebed zijn niet van elkaar te scheiden.

 

We bidden met geloof om Gods bescherming. We bidden met geloof om Gods ingrijpen als de boze ons lastigvalt of hindert. We kunnen met geloof bidden omdat we steunen op Gods beloften. Bijvoorbeeld op Gods beloften van bescherming.

 

Een zuster vertelde dat ze elke keer als ze haar dagelijkse bijbellezing en gebed wilde doen het gevoel kreeg dat haar keel werd dichtgeknepen. De broeder tegen wie ze het vertelde onderkende dat dit een intimidatie van de vijand was. Hij bad om bescherming en het was direct afgelopen.

 

Een broeder werd geplaagd door nachtmerries, dat gebeurde toen hij bezig was met een effectief werk voor de Heer. Het duurde enkele maanden voordat hij door had dat het een aanval van de boze was. Hij wist dat hij dat, als kind van God, niet hoefde te nemen. Hij bad om bescherming, hij bad om goede dromen, hij bad dat de Geest van God hem zou vervullen en het was gelijk over.

 

Gebed is meestal voldoende om een einde te maken aan een aanval.

 

Ook bij het in geloof verwerpen van verzoekingen, van leugens en van aanklachten kan gebed een rol spelen. Je kunt in gebed positie kiezen, gaat staan in geloof. “Heer ik verwerp die leugen, die aanklacht. Het zijn leugens, ik geloof u woord. Dank u dat het is zoals de bijbel zegt dat het is en dat het zo zal gaan zoals u woord het beloofd.”

 

Bij hindernissen is gebed de aangewezen weg om weerstand te bieden. Ik verwijs opnieuw naar het voorbeeld van Paulus zoals we dat in de eerste Thessalonicenzen brief vinden.

 

“Wij, of liever: ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de satan heeft het ons belet.” (1 Thess. 2:18 )

Nacht en dag bidden wij vurig, dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. 11 Hij, onze God en Vader, en onze Here Jezus, bane

ons de weg tot u” (1 Thess. 3:10,11)

 

Soms moet door een weerstand heen gebeden worden. (Exodus 17:8-13)

“En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israel de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.” (Exodus 17:11)

Let in dit voorbeeld ook op het werken als team. Jozua en andere soldaten vochten, Mozes hief de staf omhoog, Aaron en Hur ondersteunden hem hierbij. De overwinning werd behaald in het gebed, daar viel de beslissing.

 

Bij de aanval door vervolging reageerden de gelovigen ook met gezamenlijk gebed.

Handelingen 4:23-31.

 

(d)  In nood Jezus aanroepen

 

Als het je te veel wordt roep dan de Here Jezus aan. “Help Jezus”

De Here Jezus zal je te hulp komen. Net zoals Hij de discipelen zo vaak tegemoet kwam.

 

Zelfs toen Petrus faalde liet de Heer hem niet verdrinken. “Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep Hem”  (Matth. 14:30,21)

 

Bij het weerstaan van de boze gaat het niet om precies kennen van de juiste techniek. Het gaat niet om het precies op tijd gebruiken van de juiste woorden en het kennen van de juiste formule. Weerstaan van de boze doen we vanuit gemeenschap met de Heer. De Heer ziet ons en Hij waakt over ons, Hij leidt, bemoedigt, corrigeert. Als we vastgelopen zijn zet Hij ons weer op het goede spoor. Hij komt ons tegemoet in onze zwakheid. Waarnodig stuurt Hij ons bij en leert Hij ons. De Heer weet wat we aankunnen, Hij geeft geen strijd boven vermogen. In 1 Kor. 10:13 gaat het om verzoekingen maar dit principe geldt net zo goed voor beproevingen en geestelijke strijd.

 

Onze wandel met Christus is geen techniek maar een relatie. De Heer reageert op ons en wij reageren op Hem. Hij leidt, geeft inzicht.

 

(e) Weerstaan door te bevelen

 

Soms is het gepast om ons direct tot de boze te wenden en Hem, in Jezus naam, te bevelen om ons met rust te laten. Bij een persoonlijke aanval als de boze je iets probeert op te dringen, bij een demonische verzoeking of beschuldiging of als de boze je probeert te intimideren.

 

“Ga weg satan, ik heb niets met je te maken, ik ben van Jezus”

 

Of zoals een goede vriend van mij eens heeft gedaan toen hij zeer werd aangevallen door de boze: “Ga weg satan, ik heb niets met je te maken, mijn leven is verborgen met Christus in God”.

 

Zie het voorbeeld van de Here Jezus toen de boze Hem verzocht. Toen de boze Hem het voorstel deed: “Als je mij aanbidt zal ik je het koningschap over de wereld geven.” Als jij dit doet dan zal ik dat voor je doen.

 

“Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.” (Matth. 4:8-11)

 

Denk nu niet dat we dit voortdurend moeten toepassen. Het voornaamste is dat we in geloof, staande op het woord van God, in gebed weerstand bieden en dat we op die manier alles wat van de boze is verwerpen. De boze letterlijk bevelen is slechts een extra mogelijkheid.

 

De satan had al enkele andere verzoekingen op Jezus uitgeprobeerd (Matth. 4:1-8). Pas bij zijn antwoord op deze verzoeking zei de Here Jezus ook “ga weg”.

 

Waarom gaf de Heer bij deze verzoeking tevens het bevel aan de satan om weg te gaan? Wellicht om het brutale en zeer zondige voorstel. De satan vroeg immers om aanbidding van zichzelf.

 

Er is ook een element van de leiding van Gods Geest, dat de Geest des Heren je ergens toe aanzet. “De Geest des Heren greep hem aan” (1 Sam. 11:6;

 

Let op dat Jezus niet alleen zei: “Ga weg”, Hij zei er wel bij: “want er staat … geschreven”.

 

+ Zie punt 12, over het gebruik van het schild des geloofs, uit de bijbelstudie over de geestelijke wapenrusting.

+ Het gebruik van het gezag van de naam van Jezus

 

Het gebruik van het gezag van de naam van Jezus, en het bevelen in geloof, is wel geboden bij zielzorg aan gebonden en bezeten mensen.

 

(e)   Weerstaan door te belijden

 

De boze weerstaan door Gods woord hardop te citeren. Door hardop in geloof te belijden wat Gods woord verklaart. Tegenover onszelf en tegenover de vijand.

 

De gepaste teksten kunnen spontaan door Gods Geest in ons opkomen.

 

Een illustratie: een broeder stond onder zware geestelijke druk, hij had het gevoel dat hij wankelde, toen kwam een bijbeltekst naar boven in zijn gedachten. Het was een voor die situatie gepaste tekst. Hij greep die tekst in geloof vast, hij ging er in geloof op staan. Vervolgens citeerde hij de tekst hardop, elke keer dat hij die tekst uitsprak nam de geestelijke druk af. Zelf heb ik dit ook herhaaldelijk ervaren.

Als in de dagen erna de druk terugkwam dan citeerde ik opnieuw de tekst.

 

Ik citeer de zendeling James Fraser. Ik geef eerst het citaat in het Engels, daarna volgt de vertaling.

 

 “In times of conflict I still find deliverance through repeating Scripture out loud, appropriate Scripture, brought to my mind through the Holy Spirit. It is like crashing through opposition. 'Resist the devil and he will flee from you'.”

 

“In tijden van geestelijke strijd vind ik nog steeds bevrijding door het hardop herhalen van bijbelgedeelten, gedeelten die op die situatie slaan, teksten die door de Heilige Geest in me naar boven worden gebracht. Wat er dan gebeurt kunt je vergelijken met het “met geweld door tegenstand heenslaan”. “Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden’”  

 

Voor het volledige getuigenis van Fraser, klik hier.

 

Je kunt ook zelf gepaste teksten opzoeken, teksten die op de situatie slaan en die hardop citeren. Of je kunt opnieuw teksten die in een vergelijkbare situatie spontaan in je opgekomen waren gebruiken.

 

Zo kunnen we in geloof, op basis van Gods woord, en met Gods woord, de waarheid en de overwinning uitroepen, aankondigen. Dit gaat verder dan alleen, voor onszelf, in geloof op het woord van God gaan staan. Het uitspreken is ook een belijdenis, een verkondiging, een proclamatie tegenover de geestelijke machten om ons heen. Het is tevens een daad waarin je, door je belijdenis, geestelijke positie kiest.

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hier is wel een woord van waarschuwing op zijn plaats.

 

Helaas zijn sommigen uit charismatische kring op dit gebied verder gegaan dan de Schrift. Zij beweren dat we door dingen te belijden we deze tot aanzijn kunnen spreken. Onze woorden hebben, volgens hen, als het ware scheppende kracht. Dit is de word-faith dwaling. LINK

Dit is uiteraard niet waar. We spreken niets tot aanzijn, we belijden wel in geloof de feiten uit Gods Woord. Daar gaan we in geloof op staan. Die verkondigen wij.

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Er is geestelijk kracht in het op deze, op bijbelse wijze, proclameren. Niet alleen in de directe confrontatie met boze geesten maar ook in andere situaties:

 

Als het om de geestelijke kracht van proclameren gaat dan komen er twee voorbeelden van andere situaties in mijn gedachten. Nogmaals, ik heb het hier wel over de bijbelse wijze van proclameren.

 

Het eerste voorbeeld is van de voorganger van mijn eerste gemeente, de gemeente die mij indertijd bereikt heeft met het evangelie. Hij was een man vol van geloof en van de Heilige Geest, een man van gebed. Hij deed zijn werk voor de Heer biddend en in geloof. Zo ook de samenkomsten op zondag. Voordat de samenkomst begon gingen hij en de andere oudsten samen op de knieën en droegen ze in geloof de samenkomst aan de Heer op. En als hij dan, direct uit deze bidstond, de zaal binnenkwam en plaats nam achter het spreekgestoelte dan proclameerde hij in geloof:

 

“Dit samenzijn is in de naam van de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen”

 

En op dat moment gebeurde er vaak iets in de onzichtbare wereld. Dan kwam het beslag van Gods Geest en het gezag van God over de samenkomst.

Hij ging in geloof staan. Hij sprak in geloof, steunend op Gods beloften, deze woorden uit.

 

Hetzelfde gebeurde toen broeder Bakth Singh en enkele broeders van zijn team in eenparig gebed een samenkomst, die ik bezocht, aan de Heer opdroegen. “By Faith we bring ourselves under your protection, by faith we bind the powers of darkness, by faith we bring ourselves under the covering of your precious blood”.

 

(f)   Weerstaan door een daad van geloof

 

Bijvoorbeeld bij tegenwerking.

 

 (De onderstaande voorbeelden zijn eerder besproken, onder punt 2.3.van de studie “Hoe de boze ons aan kan vallen”.)

 

Een voorbeeld uit het leven van Ron Dunn. Hij werd gevraagd om te spreken op een jeugdconferentie. Na gebed had hij de indruk dat hij moest gaan. Hij ontving ook een boodschap van de Heer voor die gelegenheid.

Er was afgesproken dat hij, op de dag dat de conferentie zou beginnen, zou worden opgehaald met een privé vliegtuigje. Toen hij op het vliegveld aankwam kreeg zijn piloot het bericht dat het vliegveld waar ze naar toe moesten gesloten was wegens dikke mist. De weersverwachting was dat de mist zou blijven hangen. Het was onmogelijk voor Dunn om nog op een andere wijze op tijd op de plaats van de conferentie te komen.

Hij bad er voor, anderen baden ervoor, de Heer had hem innerlijke leiding gegeven om te gaan, hij had ook een boodschap ontvangen. In geloof is hij toen toch opgestegen met het vliegtuig. Toen ze bij het vliegveld aankwamen was er precies op dat moment op de plek van het vliegveld een gat in de mist zodat ze konden landen, vlak nadat hij was uitgestapt bedekte de mist opnieuw het vliegveld.

 

Hij is toch opgestegen. In geloof, omdat hij duidelijke leiding van de Heer had gehad.

 

Een voorbeeld uit het leven van Ruth Paxson. Paxson was een zendelinge die in China werkte. Haar werd gevraagd om te spreken op de vrouwenbijeenkomsten van de jaarlijkse Keswick Convention. Na gebed kreeg zij en haar medewerkers de overtuiging van de Heer dat ze de uitnodiging moest aannemen. Vlak daarop kreeg ze ernstig last van astma, de astma was zo ernstig dat ze er niet door zou kunnen reizen en spreken. De astma bleef hardnekkig. Toch is ze in geloof op reis gegaan en op het moment dat ze moest spreken verdween de astma.

(Voor het Engelstalige verhaal, klik hier voor haar eigen verslag.)  

 

(g)  Weerstaan door stand te houden

 

Door op je post blijven, door door te gaan met het werk dat God je te doen heeft gegeven.

 

“Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.”

(Exodus 14:13,14.)

 

Houdt stand dan zult gij de verlossing des Heren zien.

 

(h)  Door je te sterken in de Heer

 

Net als David deed toen hij in het nauw was gedreven. “En David geraakte zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen, want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. Maar David sterkte zich in de Here, zijn God. (l Samuel 30:6)

 

Hoe kunnen we ons sterken in de Here onze God?

 

Ondermeer door gebed en door in geloof te gaan staan op de beloften van het woord van God.

 

Door na te denken over vroegere uitreddingen, Hij is dezelfde nu.

 

Door in geloof te gaan staan in de volheid van Gods geest. Wordt vervuld met de Heilige Geest LINK (Efeze 5:18). Drink. Ga er door geloof in staan. Stap innerlijk opzij voor de Heilige Geest. Reken erop dat de Geest door je heen de vijand zal confronteren.

 

Door in geloof te gaan staan in de kracht van de Heer. “Opdat gij weet hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven” (Efeze 6:18).

Die kracht is er voor het doen van Gods wil. Daar kunnen we op rekenen, daar mogen we aanspraak op maken. Daar mogen we door geloof in gaan staan.

“Ga heen in deze uw kracht en verlos Israel …. Ik zend u immers”

(Richteren 6:14)

 

Door het woord van God hardop uit te spreken. Door te memoriseren.

(Over de voor ons geestelijk leven zeer belangrijke gewoonte van het memoriseren van Bijbelteksten, klik hier.)

Verzamel teksten over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over geloof, bezorgdheid, angst, beloften van bijstand.

Als je geestelijke druk ervaart neemt dan een of meerdere van die stapeltjes teksten en ga ze hardop op lezen.

 

Door goede biografieën te lezen. Door het gezelschap op te zoeken van broeders en zusters die zelf in geloof wandelen, door naar hen te luisteren, door samen met hen te bidden.

 

(i)    Weerstaan door te zingen, door lofprijzing

 

God loven kunnen we doen in gebed of door het zingen van een loflied.

 

 Zingen kan ook een vorm van proclameren, van belijden, zijn. (Zie hierboven punt e.).

Het is een manier om innerlijk stelling te nemen, om in geloof te gaan staan.

 

Samen zingen is een unieke manier om dit gezamenlijk te doen.

 

“Ook de menigte schoolde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geselen; en na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken.  Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok.

Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof.’ (Hand. 16:22-25)

 

Paulus en Silas baden en zongen Gods lof. Te midden van zware geestelijke strijd.

Het leek er op dat het die dag helemaal mis was gegaan. Ze zaten in de gevangenis, in het blok, hun rug was kapot geslagen en toch beleden ze hun geloof en vertrouwen in de Heer door God lof te zingen. Daarmee erkenden ze dat God nog steeds alles onder controle had en spraken ze hun geloof uit.

 

“Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.”

 (Psalm 50:23)

 

Er zijn vele goede liederen. Liederen waarin we ons geloof in de Heer belijden. Liederen waarin we de overwinning door het bloed belijden, waarin we stelling nemen in geloof, waarin we ons geloof uitspreken.

 

Enkele voorbeelden

 

Om te midden van geestelijke strijd je vertrouwen en geloof in de trouw van God te belijden. “Groot is uw trouw,o,Heer, Mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.” (Het eerste couplet)

 

In geestelijke strijd belijden wij, met het vroeger zo bekende koortje,: “Ik weet God de weg mij banen zal.(2x) Want als Jezus in mij woont en in mij zijn kracht betoont dan weet ik ook dat Hij mij leiden zal.” Dit is een geloofsuitspraak, die je steunend op Gods beloften doet.

 

In de geestelijk strijd met de boze machten zingen we over het offer van de Here Jezus. “Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht wonderbare kracht in het in het dierbare bloed van het Lam”.

 

Het bewust zingen van dit soort liederen, als belijdenis, als uiting van je geloof.

 

(j)    Weerstand bieden door gebedshulp te vragen

 

Dat is wat Paulus vrijmoedig deed. Hij vroeg herhaaldelijk en met aandrang om gebedssteun aan andere christenen.

 

“Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u, en dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen; want trouw vindt men niet bij allen. Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.”

(2 Thess. 3:1-3)

 

“En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.” (Efeze 6:18,19)

 

Bidt voor ons, want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan. Met des te meer nadruk vermaan ik (u) dit te doen, opdat ik u te eerder teruggegeven moge worden.” (Hebr. 13:18-19)

 

“Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God, opdat ik behoed worde voor de weerspannigen in Judea, en dat mijn dienstbetoon voor Jeruzalem gunstig worde opgenomen door de heiligen” (Rom. 15:30,31)

 

“terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede” (2 Kor. 1:11)

 

Mozes werd bij zijn voorbede ondersteund door Aaron en Hur.

(Exodus 17:12.)

 

De Heer heeft een speciale belofte gegeven voor het eenparige, gezamenlijk gebed.

“Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.”

(Matth. 18:19)

 

Als je gezamenlijk in gebed op de bres staat, in eenparig gebed met dezelfde last, in geloof dan verbindt God daar speciaal een belofte aan.

 

(+ Voor nadere uitleg over eenparig gebed, klik hier. LINK)

 

+ Zie het gedeelte uit deze Bijbelstudie dat gaat over het bidden met een gebedslast en het doorbidden tot de last is afgewenteld, klik hier.

 

We kunnen binden en ontbinden door eenparig gebed.

 

“Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.” (Matth. 18:10-20)

 

Als je geestelijk werk voor de Heer doet, dat je in de frontlinie brengt, dan moet je gebedssteun hebben. Bijbels is dat je lid bent van een gemeente, een gemeente die je roeping erkent en daar in gebed achterstaat. Dat is tegenwoordig vaak niet haalbaar. Als alternatief en als aanvulling is het goed om een groep broeders en zusters te hebben die geestelijk achter je staan en die meestrijden in de gebeden.

 

Het is belangrijk om deze broeders en zusters regelmatig gebedsinformatie geven. Dit heeft prioriteit. Alles valt of staat met gebed. Ik verwijs nogmaals naar de hierboven geciteerde oproepen van Paulus en de urgentie die daar achter zat. “Broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God opdat …” (Rom. 15:30)

 

(k)  Weerstand bieden door te vasten

 

De bijbel spreekt over vasten. De christenen uit het nieuwe testament praktiseerden het.

 

“En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op, in wie zij geloofd hadden.” (Hand. 14:23)

 

“En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.” (Hand. 13:2,3)

 

In de bijbel, speciaal in het Oude Testament, zien we dat de gelovigen vastten in tijden van crisis. Als ondersteuning van het gebed. Vasten is een uiting van ootmoed, een erkenning dat ze het zonder de zegen van de Heer niet zullen redden. Het is een hartenkreet naar God. Een manier om je voor de Heer te verootmoedigen.

 

Ook wij kunnen ons gebed in tijden van crisis of grote geestelijke strijd ondersteunen door vasten.

 

In de tweede van de twee hierboven geciteerde teksten uit het boek Handelingen zien we een aantal leraren van de gemeente van Antiochie samen vastten. Nadat Gods Geest hen duidelijk had gemaakt dat Paulus en Barnabas als zendelingen het evangelie moesten gaan verkondigen baden zij voor hen. Ze droegen hen in gebed aan de Heer op voor het werk waartoe Hij hen geroepen had, dat deden met vasten. Het was geen geringe zaak waar het om ging, het uitsturen van Paulus en Banabas op zendingsreis, vandaar dat ernstig, met vasten, werd gebeden voor de beide zendelingen.

In de eerste tekst gaat het over het aanstellen van oudsten. Die werden ook onder bidden en vaste opgedragen aan de Heer.

 

Bij crisis en dit soort gelegenheden kunnen we vasten. Het is daarnaast verstandig om ook op regelmatige basis te vasten, als ondersteuning bij het zoeken van God, als ondersteuning van ons gebed en bijbellezen.

“vasten bij de dienst aan God” (Hand. 13:2)

 

Tijdens mijn verblijf op de bijbelschool ontdekte ik bij toeval dat de toenmalige directeur gewoon was om elke vrijdag te vasten. Dan gebruikte hij de lunchpauze voor gebed in plaats van voor de maaltijd. Hij was een man van God, als hij in de lessen het woord uitlegde dan had hij altijd een zalving van de Heer.

 

Als we gewikkeld zijn in geestelijke strijd, als we aangevallen worden dan is het verstandig om ook regelmatig te vasten.

Zeker als je direct te maken hebt met occult belaste of bezeten mensen.

“Dit geslacht vaart niet dan door gebed en vasten.” (Matth. 17:21)

 

Je kunt volledig of gedeeltelijk vasten. Volledig vast is helemaal niet eten en drinken, je kunt het vasten ook beperken tot het afzien van eten. Je kunt ook gedeeltelijk vasten, dan gebruik je alleen wat droog brood en water.

 

Als je het vasten stopt moet je er wel op letten dat je voorzichtig bent met eten, je moet voorzichtig je darmen weer op gang brengen, begin met lichtverteerbaar voedsel. De periode dat je weer opbouwt moet als vuistregel ongeveer even lang zijn als de periode dat je hebt gevast.

 

Als je gezond genoeg bent dan is vasten een geweldig geestelijk wapen om te gebruiken in de geestelijke strijd.

 

Je kunt ook gezamenlijk vastten. Vroeger hield de Belgisch Evangelische Zending elke maand een dag van gebed en vasten. De werkers kwamen uit het gehele land samen voor gebed. In een aparte ruimte stond water en brood voor hen die niet volledig konden vasten.

 

Ik weet van een gemeente die een dag van bidden en vasten hield. Ieder bepaalde zelf hoe hij zou vasten. Volledig vasten, gedeeltelijk vasten door zeer eenvoudig te eten, vasten door geen koffie te drinken, enzovoorts.

 

In het Oude Testament zien we dat in tijden van crisis een vasten werd uitgeroepen voor het gehele volk.

 

3.     Van het defensief in het offensief

 

Een bekende Engelstalige schrijfster uit begin vorige eeuw sprak in dit verband over “Agressive prayer warfare”.

 

Het gedeelte over de geestelijke wapenrusting in Efeze 6 eindigt met de oproep om aanhoudend te bidden en te smeken. “en bidt daarbij met aanhouden bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende voor alle heiligen, ook voor mij dat …” (Efeze 6:18,19)

 

God heeft een taak voor ieder van ons. Het is Gods bedoeling dat we die taak volledig uitvoeren.

 

“Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.” (Efeze 6:13)

Deze tekst spreekt over standhouden nadat wij onze taak geheel vervuld hebben. Maar daar gaat natuurlijk het vervullen van die taak aan vooraf.

 

Het gaat om meer dan alleen maar overeind blijven in de geestelijke strijd. God wil door ons heen zijn plannen uitvoeren. Vanuit onze roeping, onder leiding van de Heer, nemen we initiatief. We gaan een gebedsstrijd aan over iets of iemand. We openen een nieuwe geestelijk front. En van daaruit handelen we.

 

De sleutel is dat we onderkennen wat de wil van  God is in elke situatie. Dat we onderkennen wat Gods verlangen en last is en vervolgens moeten we daar in geloof voor gaan staan, met volhardend gelovig gebed, de Heer aan zijn beloften houdend.

In verband met het werk van de Heer gaf broeder Bakth Singh dit advies:  “Neem een toepasselijke belofte en maak daar aanspraak op, ga door met bidden totdat je de belofte hebt verkregen.”

 

Er op staan dat Gods volle wil zal geschieden in die situatie.

 

“Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6,7)

 

4.     We moeten voorkomen dat we kwetsbaar zijn

 

We moeten voorkomen dat we kwetsbaar zijn. Voor zover het in onze macht is om dat te doen.

 

Hoe dit uit te voeren? Hieronder worden enkele punten gegeven.

 

4.1.       We moeten de duivel geen voet geven

 

(a)  Door onwetenheid

 

Als we onwetend zijn over de listen van de satan dan bestaat de kans dat we het niet door hebben als de boze ons aanvalt. Dan haalt de boze voordeel op ons.

 

Dit is hierboven, onder punt 1.4., reeds besproken.

“opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” (2 Kor. 2:11)

 

+ Zie de Bijbelstudie “Hoe de boze ons aan kan vallen

 

Als we niet door hebben dat de vijand ons probeert te hinderen of als hij ons probeert te intimideren, aan te klagen, te verzoeken of te misleiden dan is de kans groot dat hij voordeel op ons zal behalen.

 

Paulus onderkende de tegenwerking van de vijand. Daar ging hij door gebed tegen in. Als hij dit niet had onderkend had hij wellicht niet zo vurig en volhardend gebeden.

(2 Thess

 

(b)  Door zonde die niet is beleden en waar niet tegen wordt gestreden

 

We moeten de duivel geen voet geven.

“En geeft de duivel geen voet” (Efeze 4:27)

 

Het is mogelijk om de duivel een voet te geven. We geven de duivel voet als er zonde is in ons leven, zondige houdingen.

 

Als we bijvoorbeeld bitterheid en toorn in ons hart laten bestaan dan kan de satan daar op in spelen en ons daardoor manipuleren in ons gedrag. Hij kan ons bijvoorbeeld aanzetten tot harde woorden en verwijten waardoor de eenheid wordt verstoord.

Dat is het verband waarin de aansporing om de duivel geen voet te geven staat.

“Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.” (Efeze 4:26,27)

 

Als je toegeeft aan zondig gedrag en als je daar in leeft dan geef je de boze een handvat, dan kan hij je manipuleren tot het veroorzaken van geestelijke schade.

 

Nog een voorbeeld, hier gaat het om de zonde van lasteren waardoor de vijand greep op gelovigen kan krijgen. “Ik wil daarom, dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren, en niet door lasterpraat aan de tegenpartij vat op zich geven. Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.” (1 Tim. 4: 14,15)

 

Alles wat er nog in ons leven over is van de oude mens maakt kwetsbaar, dat maakt manipuleerbaar. Zonden, zondige houdingen, zelfhandhaving, voor jezelf leven, je eigen eer zoeken, egoïsme. Een andere uiting van de zondige onafhankelijke oude mens is steunen op eigen kracht en eigen inzicht, zelfs in het dienen van God.

 

We moeten daarom ernst maken met onze heiliging en toewijding.

 

(c)  Door onverstandig te handelen

 

Door onverstandig te handelen kunnen we onszelf kwetsbaar maken. Speciaal op het gebied van verzoeking.

 

Het is onverstandig om geen rekening te houden met je eigen kwetsbaarheden. We moeten, voor zover dat in onze macht is, situaties voorkomen waardoor we in verzoeking komen. 

 

Het is bijvoorbeeld onverstandig voor gehuwde mensen om de seksuele omgang met elkaar voor langere tijd te onderbreken. Dat kan één of beiden in verzoeking brengen.

 

“De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.” (1 Kor. 7:4,5)

 

Ken je eigen zwakke plekken, zoals bijvoorbeeld het gemis aan zelfbeheersing op seksueel gebied, waar in 1 Kor. 7 over gesproken wordt en houdt daar rekening mee.

 

We moeten in verzoeking waar mogelijk voorkomen. In het volgende punt wordt dat nader uitgewerkt.

 

4.2.       Verzoeking voorkomen

 

Een van de voornaamste aanvallen van de boze is de aanval via verzoeking. Over hoe verzoeking te voorkomen wordt aan het eind van punt 2.1. van de studie “hoe de boze kan aanvallen” besproken. Daar is er ook op gewezen dan lang niet elke verzoeking afkomstig is van de boze.

 

Een van de belangrijkste dingen die we zelf kunnen doen om ons minder kwetsbaar te maken voor verzoeking is ons, zoveel mogelijk, afscheiden van wat ons besmet en verleidt, van alles wat de zondige begeerten stimuleert en opwekt.

 

“Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is:   ……..  zichzelf onbesmet van de wereld bewaren” (Jak. 1:27)

 

Ware godsdienst is jezelf onbesmet van de wereld bewaren.  We moeten opletten waar we mee in contact komen. Let op wat ziet, wat je hoort, waar je naar toe gaat.

 

“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.” (Spr. 4: 23)

 

“Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden” (1 Kor. 15:33)

 

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.” (Psalm 1:1,2)

 

Het bijbelboek psalmen begint met een oproep tot afscheiding.

 

“Schuw de begeerten der jeugd”  (2 Tim. 2:22)

“Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen” (1 Tim. 6:11)

Let op de sterke taal die wordt gebruikt: ontvlucht, vlucht.

 

Soms moet je radicale maatregelen nemen om verzoeking te voorkomen.

 

“Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden.

En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.” (Matth. 18:8,9)

 

Je oog uitrukken, dat is nogal wat. Als je dat doet dan ben je gehandicapt. Maar beter gehandicapt dan jezelf aan iets bloot stellen waarvan je weet dat je er niet tegen kan. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met zelfbeheersing op het gebied van computer en televisie (porno!) dan is het verstandig om dan maar helemaal geen televisie of computer in huis te hebben. Als je geen vrije toegang hebt tot deze dingen ben je maatschappelijk gezien gehandicapt maar dat moet dan maar.

Ik weet van een broeder, die zichzelf goed kent, dat hij met zijn vrouw afgesproken heeft dat hij nooit alleen achter de computer gaat zitten. Als hij zijn e-mails bekijkt zit zijn vrouw er naast.

 

Als het om verzoeking gaan moeten we niet altijd precies de grens opzoeken van wat nog net kan. Dan ben je als iemand die precies op het randje van de tafel loopt, als je dat doet, als je altijd de rand opzoekt, dan bestaat er de kans dat je er vroeg of laat afvalt.

 

4.3.       Ons leven niet liefhebben

 

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.”

(Openbaring 12:10)

 

Als we niet alles op het altaar hebben gelegd dan zijn we ketsbaar. Als we niet alles overgegeven hebben aan de Heer dan kan de boze ons daar mee manipuleren. Door in te spelen op onze angst om iets waar we ons aan vastklemmen te verliezen.

 

Overgave is alles op onze open handpalm houden. We mogen het vasthouden maar als de Heer het weg wil nemen kan hij het zo nemen. Als we daarentegen de dingen die God ons geeft in onze hand houden en stevig vasthouden met onze vingers dan moet de Here God het uit onze hand wringen als Hij het weer weg neemt.

 

De Here heeft gegeven en de Here heeft genomen, de naam des Heren zijn geloofd.

 

Een voorbeeld uit de biografie van zendelinge Isobel Kuhn. Haar moeder was een kind van God en ze had de Heer lief, ze was haar hele volwassen leven actief in zendingscomité van de kerk, maar toen Isobel haar vertelde dat de Heer had geroepen voor de zending in China verzette haar moeder zich daar heftig tegen.

 

Als je nog iets voor jezelf houdt dan ben je op dat punt te intimideren en te manipuleren.

 

Angst verlamt, angst zegt: “dan doe ik het maar niet”. De duivel kon de apostel Paulus wel bedreigen met de dood maar het had op Paulus geen enkel effect omdat hij bereid was om voor de Heer te sterven.

 

4.4.       Oppassen voor isolement

 

De bijbel gebruikt voor de gemeente het beeld van een schaapskudde met herders. Voor valse leraren wordt het beeld gebruik van wolven die het op de schapen gemunt hebben. Een schaap is veilig zolang het bij de kudde blijft, waar het beschermd wordt door de herders. Een schaap alleen, buiten de kudde, is kwetsbaar. Zo is het ook met een christen.

 

Als je alleen bent wordt je sneller misleidt, je wordt minder opgebouwd in het geloof, er is geen herderlijke toezicht en bescherming door oudere christenen. Je kunt niet advies en voorbede vragen als je er zelf niet uitkomt.

 

Ook in het werk van de Heer moeten we in contact blijven met de rest van het lichaam van Christus. Soms is het moeilijk, als de weg waarop de Heer jou leidt niet door de anderen wordt begrepen, maar we moeten ons toch beijveren om zoveel mogelijk de gemeenschap met andere christenen te bewaren.

 

Volgens Efeze 6:14 worden we door de boze beschoten met vurige pijlen. Daarom heeft God ons in de gemeente, die zich verzamelt rondom de Here Jezus, een banier gegeven. Een banier is het verzamelpunt in de strijd. De gemeente en de Here Jezus zijn onze een banier. “Want waar twee of drie vergadert zijn in mijn naam daar ben ik in hun midden.” (Matth. 18:20)

 

We moeten bij de banier blijven vanwege de boogschutters. Er staat in Psalm 60

“Gij hebt hun die U vrezen, een banier gegeven, om zich bijeen te scharen vanwege de boogschutters.” (Psalm 60:6) Wij worden door de boze geesten beschoten met brandende pijlen. (Efeze 6:16) Als we ons bijeenscharen dan kunnen we gemakkelijker die pijlen uitdoven.

 

Als we ons allemaal bij de banier verzamelen kunnen we een cirkel vormen met de schilden naast elkaar zodat er van alle kanten bescherming is tegen pijlen.

 

4.5.       Geen occulte erfenis meeslepen

 

We moeten oppassen dat we geen occulte erfenis uit het verleden meeslepen. Dat speelt vooral als iemand voor zijn bekering in een occulte omgeving is geweest en als hij zelf aan occulte dingen heeft gaan of meegedaan. Dingen als tovenarij, waarzeggerij, spiritisme en afgoderij in al hun vormen.

 

Na de bekering is het verstandig om met een pasbekeerde christen na te gaan of hij of zij in dit soort zaken betrokken is geweest. Als dat het geval is dan is het belangrijk om die zonde te belijden, en te bidden om bevrijding van elke invloed en band. Het is vooral ook belangrijk om welbewust alle occulte vermogens af te wijzen en de Heer om bevrijding ervan te bidden.

 

+ Pas op voor de onbijbelse vloek en zegen leer, klik hier.

+ Pas ook op voor de onbijbelse leer over generatievloeken, klik hier.

 

Zie de Bijbelstudies over gebondenheid en bevrijding. Ze staan op de site van de internetbijbelschool

, in de serie over de engelen.

 

4.6.       De geestelijke wapenrusting aandoen

 

“Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. (Efeze  6:11-14)

 

Allerlei onderdelen van de geestelijke wapenrusting zijn eigenlijk al in de studie “Hoe de boze ons kan aanvallen” en in de huidige studie “Hoe weerstand te bieden” besproken. Als is de beeldspraak van Efeze 6 hier niet gebruikt.

 

+ Voor een bijbelstudie over de geestelijke wapenrusting, klik hier.

 

5.     Anticiperen op strijd

 

In bepaalde situaties weet je van te voren dat er geestelijke strijd gaat komen. Als je de strijd ziet aankomen is het goed om alles in gebed voor te bereiden.

 

Daarom eindigt de uitleg in Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting met een oproep tot aanhoudend gebed. (Efeze 6:18,19)

 

We kunnen vooraf om bescherming bidden. Dat is ondermeer dringend aan te bevelen als iemand pastoraat aan occult gebonden mensen gaat doen. Dan moet je bidden om bescherming voor jezelf maar ook voor je vrouw en kinderen.

 

Als er een zware geestelijke strijd aankomt, kunnen het gebed ondersteunen door te vasten.

 

 

HOME