De vier vijanden van de christen

 

Als christen hebben we, volgens de bijbel, een aantal vijanden. We worden aangevallen. Daarom hebben wij als christenen te strijden.

 

De bijbel noemt vier vijanden:    

 

1.    De satan en de andere boze geesten

 

"Wordt nuchter en waakzaam want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, wederstaat hem vast in het geloof "

(1 Petrus 5:8,9).

Hier staat dat we een “tegenpartij” hebben. Een tegenstander. De naam van onze tegenstander wordt genoemd: het is de duivel. De duivel heeft het ons gemunt, hij wil ons verslinden. Maar wij moeten waaktzaam zijn en hem in geloof weerstaan.

 

Petrus gebruikt hier het beeld van leeuw die op jacht is. Het beeld van een leeuw die een prooi zoekt. De duivel is die leeuw, wij zijn de prooi. Maar let op, we zijn niet weerloos, we kunnen Hem in geloof weerstaan.

 

"Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed maar tegen … de boze geesten"  (Efeze 6:12)

We zijn, als christenen verwikkeld in een worsteling met boze geesten. Dat is zo, of je dit nu beseft of niet. Onze strijd is niet tegen mensen, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten. Soms denken we dat mensen onze tegenstanders zijn, maar achter die mensen zitten boze geesten. Zij kunnen de ongelovige mensen en ook de vleselijke christenen door manipulatie sturen.

 

De boze geesten vallen ons op allerlei manieren aan. Hoe ze dat doen en hoe we hen moeten weerstaan wordt in enkele andere bijbelstudies besproken.

 

Zie de volgende Bijbelstudies:

+ We zijn veilig in de strijd tegen de machten

+ Het gezag van de naam van Jezus gebruiken

+ Hoe de boze geesten ons aanvallen

+ Hoe geestelijke strijd te voeren, hoe weerstand te bieden

 

De duivel en de boze geesten zijn niet onze enige tegenstanders. Er is ook onze zondige natuur, er is de wereld en er zijn valse leraren.

 

(2) Onze zondige natuur

 

Wij hebben allen een zondige natuur. In de bijbel wordt die zondige natuur wel “het vlees” genoemd of “de zonde die in u woont”. Uit die zondige natuur komen de zondige hartstochten en begeerten.

 

"Geliefden ik vermaan u als vreemdelingen, dat gij uw u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel"  (1 Petrus 2:11)

 

Er zijn vleselijke begeerten, in ons, die strijd voeren tegen onze ziel. We moeten ons daarvan onthouden.

 

"Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte" (Jakobus 1:14)

 

Er zijn zondige begeerten in ons, die ons aantrekken (aanzuigen) en verlokken.

 

+ Zie de bijbelstudie over de zondige natuur.

 

Alleen door te steunen op de kracht van de Heilige Geest kunnen we de zuigkracht van de zondige begeerten weerstaan. "Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees." (Galaten 5:16). 

 

(3) De wereld

 

De wereld is de maatschappij zonder God. Het is de maatschappij in al zijn onderdelen voor zover men geen rekening houdt met God. Deze wereld wordt beheerst door de satan en zijn engelen. De wereld ligt in het boze (1 Joh 5:19). De Bijbel spreekt over de tegenwoordige boze wereld (Gal. 1:4). De bijbel zegt dat de boze geesten op dit moment nog steeds "de wereldbeheersers dezer duisternis” zijn (Efeze 6:12).

 

De wereld haat en vervolgt de christenen: "daarom haat u de wereld" (Johannes. 15:20)

"Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen" (Johannes. 15:20)

"Verwondert u niet wanneer de wereld u haat"  (1 Johannes 3:13)

 

We overwinnen de wereld door ons geloof. "En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof" (1 Joh. 5:4)

 

"In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik (Jezus) heb de wereld overwonnen" (Johannes 16:33)

De wereld verdrukt, haat en vervolgt ons als we radicaal de Heer gehoorzamen.

 

We mogen geen vriendschap met de wereld sluiten (Jak. 4:4).

We moeten ook voorkomen dat de wereld ons verontreinigt (Jak. 1:27).

 

(4) De valse leraren

 

De valse leraren hebben het op ons gemunt en wij hebben tegen  ze te strijden.

 

De bijbel zegt dat er valse leraren zijn. "Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen" (2 Petrus 2:1).

Petrus heeft het over valse leraren die verderfelijke ketterijen uitdragen. Dat doen ze niet openlijk, ze doen het op een verborgen manier. Petrus spreekt in dat verband over “binnensluipen”.

 

We moeten ze ontmaskeren en weerstaan. We mogen ze niet hun gang laten gaan. Judas zegt dat we tegen hen moeten strijden. En wel tot het uiterste. In Judas :3,4 staat: Ik heb u geschreven "met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen …" 

Er moet dus een strijd gestreden worden tegen valse leer en valse leraren. We moeten ze kennen en in de gaten houden: "Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis!" (Filp. 3:2) Dat wil zeggen: houdt ze in de gaten, weest waakzaam. We moeten niet gedwee voor hen uit de weg gaan. "Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weggegaan opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven" (Galaten 2:4)

 

Ook Paulus heeft de komst van valse leraren aangekondigd: "Zelf weet ik dat er grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aantrekken. Waakt dan …"  (Handelingen 20:29-31)

 

Valse leraren spreken verkeerde dingen en het is hun bedoeling om de mensen achter hen aan te trekken.

 

Zoals we hierboven, onder punt 1, hebben gezien wordt de satan voorgesteld als een een hongerige brullende leeuw die op zoek is naar prooi. Voor de valse leraren gebruikt Paulus hier het beeld van wolven. Het beeld van grimmige wolven die het op de schapen gemunt hebben, ze dringen de kudde binnen.

 

Het zijn niet zomaar wolven, het zijn grimmige wolven. Van hen wordt gezegd dat ze de kudde, dat zijn de christenen, niet zullen sparen. Daarom moet er gewaakt worden. Er is op het gebied van de leer voortdurende waakzaamheid nodig.

 

"Geliefden, vertrouwt niet ieder geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan." (1 Johannes 4:1)

We moeten niet te goed van vertrouwen zijn. Alles: personen, bedieningen, leringen, ervaringen, moeten getoetst worden aan het woord van God.

 

"Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgoden offers te eten"

(Openbaring 2:20)

 

Deze vrouw, de vrouw Izebel, was actief in de gemeente van Thyatira. Ze onderwees de christenen. Zij "leerde". Ze deed zich voor als een profetes. Jezus verweet de gemeente dat zij deze vrouw lieten begaan. Hij verweet hen dat ze er niet tegen optraden. Ze hadden niet tegen haar “gestreden”, zoals in Judas :3 wordt gevolen. 

 

Iedere christen wordt bedreigd door valse leraren! Niemand uitgezonderd. Het is speciaal de taak van de oudsten om de gemeenteleden tegen valse leer en valse leraren te beschermen. (Hand 20:17,18 en 28-31)

 

+ Zie de bijbelstudie over de leer en over valse leraren, hoofdstuk 5 van de studie “Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?”

 

Dit zijn de vier vijanden waar elke christen mee te maken heeft. Dan is er nog een speciale categorie vijanden die we in het zendingswerk kunnen tegenkomen.

Dat zijn de tovenaars. Zij proberen de mensen afkerig te maken van het evangelie. Dat deed b.v. Elymas (Hand. 13:8). In het Oude Testament lezen we dat Mozes werd tegengewerkt door tovenaars (2 Tim. 3:8, Exodus 7:11)

 

We moeten tovenaars niet gaan bestrijden, daar geeft de bijbel geen opdracht toe, maar als ze de verkondiging van het evangelie en de opbouw van de gemeente tegenstaan dan moeten we ze weerstaan. In de eerste plaats door gelovig gebed

 

Zie de Bijbelstudies:

+ We zijn veilig tegenover de machten

+ Hoe de boze ons aanvalt

+ Hoe weerstand te bieden

+ het gezag van de naam van Jezus gebruiken

 

Samenvatting

 

Onze vier vijanden werken samen. De duivel probeert in te spelen op onze eigen zondige begeerten. En hij gebruikt de wereld, die door hem beheerst wordt, bij zijn pogingen om ons te verontreinigen en bij zijn pogingen om ons van God af te trekken. Hij gebruikt de wereld om ons te vervolgen en te intimideren zodat we onze mond houden en stoppen met de verkondiging van het evangelie.

Ook valse leer en valse leraren worden door satan geïnspireerd, veel van hun valse leringen hebben ze niet zelf bedacht, die zijn hun ingegeven door boze geesten (1 Tim. 4:1).

De tovenaars, zoals de hierboven genoemde Elymas, krijgen hun kracht van boze geesten.

 

 

HOME - NAAR DE INTERNETBIJBELSCHOOL