Een inleiding in de apologetiek

 

1. Wat is apologetiek?

 

(a)  De verdediging van het christelijk geloof

 

Slechten bolwerken, redeneringen / 2 Kor. 10:5

 

Het geloof wordt aangevallen.

Kritiek op de bijbel, op Jezus, op het evangelie.

 

-Voorbeelden van aanvallen op dit moment (zie punt 11)

 

-Voorbeelden: uit de bijbel:

+ De wonderen getuigen dat Jezus van God komt

    (Joh. 3:2, 3:36, 9:16,30-34, 20:30,31)

    Zie b.v. de opmerking van Nicodemus (Joh. 3:2)

    De farizeeën probeerden het argument te ontkrachten.

    “Goed, het zijn wonderen, maar niet uit God maar uit de duivel.”

    Jezus weerlegt die kritiek, vier argumenten. (Matth. 12:22-30)

   In de Talmoed wordt dezelfde kritiek herhaald. Het is standaard Joodse    apologetiek.

+ Jezus houdt de sabbat niet, eet en drinkt met zondaren, hij kan daarom

   niet van God komen.  (Joh. 9:16,25,29-33; 5:16, Matth. 11:18-24; 12:2)

+ Het lichaam van Jezus is gestolen, daarom was het graf leeg. (Matth. 28:11-15)

+ Kan uit Nazareth iets goeds komen. Hij kan de Messias niet zijn. (Joh. 1:46-52)

 

   --------------------------------------------------

 

Er is verschil tussen apologetiek en polemiek.

 

-Apologetiek is de verdediging van het geloof tegen de aanvallen van buitenaf. Tegen kritiek vanuit andere godsdiensten en wereldschouwingen.

-Polemiek is de verdediging van het geloof tegen de aanvallen van binnenuit (vanuit het christendom). Bijvoorbeeld tegenover het valse evangelie van de Rooms-katholieke kerk.

-Je kunt niet scherp scheiden tussen apologetiek en polemiek. Bijvoorbeeld: is verdediging tegen de vrijzinnigheid (waarachter het verlichtingsdenken zit dat al het bovennatuurlijke bijvoorbaat uitsluit) nu polemiek of apologetiek.

 

  ------------------------------------------------------------------------

 

(b)  Het aantonen van de waarheid van het christelijk geloof

 

Apologetiek is ook het aantonen van de waarheid van de boodschap van de bijbel.

Het geven van de bewijzen. Je zegt wat je gelooft en je zegt ook waarom je het gelooft.

 

Voorbeelden uit de bijbel

 

-Paulus te Athene, beroep op de opstanding,  “bewijs” (Hand. 17:31)

-Petrus op de pinksterdag, beroep op de profetie, de wonderen, de  opstanding. (Handelingen 2:14-36)  “zeker weten” (2:36)

-Jezus tegenover de Joden. Beroep op tekenen en de in Hem vervulde profetie.

  Johannes 5:32-39

-De evangeliën zijn apologetische geschriften, zie b.v. Johannes 20:30,31. Speciaal met dit doel geschreven. (Zie ook punt 6, het gedeelte over het Mattheus evangelie)

 

2.    Hoe weet je dat het waar is?

 

Dit is een fundamentele vraag. Voor jezelf, tegenover anderen.

 

De bijbel claimt het woord van God te zijn.

Jezus claimt de Zoon van God te zijn.

Hoe kun je zeker weten dat dit waar is?

 

God heeft de boodschap bevestigd.

God bevestigt de boodschap nog steeds.

Op verschillende manieren.

 

-          Door de profetie, speciaal de eindtijdprofetie

Een compleet draaiboek. Is bezig om in vervulling te gaan.

  (Zie b.b.: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/nieuwsbul23.htm)

Gods uitdaging: doe het ook maar eens. (Jesaja 41:23)

-          Doordat er gebeurt wat er staat/concrete beloften/beleven wat er staat

Er staan vele concrete beloften in de bijbel. Wat God nu al voor ons wil doen.

Voorbeelden: Gebedsverhoring, vrede Gods in hart, demonen wijken, zorg.

(Joh. 14:12, Matth. 7:7-11, Fil. 4:6,7, Marcus 16:17, 1 Petrus 5:7)

(1)  Gehoord van anderen,(2)  bij anderen gezien, (3) het zelf ervaren.

Het werkt. Je kunt het uittesten (de uitdaging van Godswege – Maleachi 3:10)

-          Door de Levensveranderende kracht van Jezus en de bijbel

Slechte mensen worden goed. Vele, vele getuigenissen.

Er over gehoord, het gezien bij anderen, het zelf ervaren. (Cruz, oudere broer, eigen)

Hierin is de bijbel uniek. Liefde, blijdschap kunnen niet nagemaakt worden (Gal. 5:22).

-          De christelijke gemeenschap, de eenheid en onderlinge liefde.

(Joh. 13:35 – hieraan zullen allen weten)

Het is iets unieks, iets bovennatuurlijks.

-          De wonderen. De macht van Jezus over boze geesten. Een realiteit.

Ook nu nog regelmatig, vooral demonen uitdrijvingen.

(1)  Verslagen (getuigenissen), (2) zelf gezien bij anderen, (3) zelf ervaren.

(Joh. 3:2, 3:36, 9:16,30-34, 20:30,31)

-          De opstanding, een speciaal wonder, het grote wonder. (Hand. 17:31, 2:32, etc.)

Er zijn de ooggetuige verklaringen (schriftelijke, de evangeliën), de getuigen verklaren dat  het graf leeg was, dat Jezus aan hen verschenen is.

Bevestigt in de ervaring. Jezus aanroepen dan merk je dat Hij inderdaad leeft.

Mijn getuigenis, van vele anderen. Jezus leeft, ik heb contact met Hem.

-          Geen andere verklaring voor het bestaan van de mens, de levende wezens

Evolutie kan niet. (Romeinen 1:20) Niet te reduceren complexiteit.

-           Door het innerlijk getuigenis van Gods Geest

Speciaal door het (gepredikte) woord heen.

(1 Kor. 14:24-25, Hebr. 4:12, 1 Thess. 1:5)

Dit is geen argument tegenover ongelovigen, wel voor gelovigen.

“Abba vader” (Gal. 4:6, Rom. 8:15), je ervaart de werking van Gods Geest, kracht, gemeenschap, vrede, leiding, gebedslast, brandend hart, waarschuwing, het zuchten van de Geest in je, honger en dorst naar God, etc.

 

 

Al deze dingen bij elkaar geven zekerheid. (Beeld van het koord of touw, bestaat uit verschillende in elkaar gedraaide strengen. Een streng is misschien niet sterk genoeg, alle strengen in elkaar gedraaid samen wel.)

 

Het is een combinatie van objectieve rationele bewijzen, innerlijk getuigenis en ervaring, waarneming  (het zien, het beleven, het zelf uittesten).

 

(3)  Alleen het bijbelse christendom heeft deze bewijzen

 

Alleen Jezus en de Bijbel hebben geldige identiteitspapieren, zoals de opstanding, profetie, de vele concrete beloften, de levensveranderde kracht, etc.

 

Andere godsdiensten hebben dit niet.

 

-Sommigen claimen ook profetie. Maar die profetie is vaag, niet concreet (Koran, new-agers). Gods uitdaging: doe het ook maar eens, wie is de ware God, wie is echt God (Jesaja 41:23). Elia op Karmel (1 Kon. 18), W.Nee op eiland, islamieten naar christenen in Egypte (voor bevrijding)

 

-New Age/Hindoeisme/neo-hindoeisme/shamanisme/etc.

 

Beroepen zich op (1) herinneringen van vorige levens (2) verschijningen (voorouders, etc.) en stemmen, aura’s (3) bovennatuurlijke kennis (aller feiten over persoonlijk leven of andere kennis b.v. waar waterbronnen zijn, aard van ziekten etc.) (4) wonderen (genezingen, verschijnen van as, liggen op spijkerbed) (5) mooie ervaringen (versmelten met alles wat is, eenheidsbeleving, shakti path geluksbeleving)

 

Maar: de wonderen zijn zeer beperkt. De voorzeggingen stellen niets voor, komen meestal niet uit. (Toevalstreffers of gebruik maken van de beperkte bovennatuurlijke kracht van boze geesten door  op microniveau de werkelijkheid te manipuleren zodat ze zelf de uitkomst bewerken, gebruik maken van de kennis van boze geesten over het verleden van mensen, macht om te verschijnen, macht om ervaringen te geven, etc.)

 

Tovenaars van Egypte. (exodus 7:10-12,22; 8:7,18:19)

Tot op een bepaald punt konden ze het ook.

Simon de Tovenaar (Handelingen 8:9-11)

 

(4)  Hoe God mensen overtuigt

 

+ Aan het tot geloof komen gaat het overtuigd worden van de waarheid van het evangelie vooraf.

 

-          Het begint met horen. Een confrontatie met het evangelie

-          Dan is er het overtuigd worden. Het dringt door: dit is waar, het is echt.

-          Dan volgt erkennen, toegeven tegenover jezelf, het is waar

-          Dan er naar handelen: bekering

 

Er is altijd de mogelijk van verharding. Je weet dat het waar is maar je wilt het niet voor jezelf toegeven. (Rom. 1:21,28). Uitvluchten verzinnen (Rom. 1:21)

 

+ Tot geloof komen = tot erkentenis der waarheid komen

 

1 Timotheus 2:4

 

+ God overtuigt mensen door iets van Zichzelf aan hen te openbaren.

 

God overtuigt de mensen door hen met iets van Zichzelf te confronteren. Hij brengt het op hun pad, Hij bepaalt ze er bij.

 

Ze komen iets tegen dat onmiskenbaar van God is. Iets bovennatuurlijks dat afkomstig van God is. Zodat tot hen doordringt: Dit is echt, dit is de waarheid.

 

Joh. 3:2, 1:47

 

‘dit is de vinger Gods’  Exodus 8:18,19

Het drong tot hen door, ze erkenden het, ze wisten het.

Dit is bovennatuurlijk. Dit gaat zelfs onze occulte krachten te boven.

 

+ Dit doet God op allerlei manieren, vaak door een combinatie

 

-Door veranderde levens, die je tegenkomt, de vrucht van de Geest (Gal. 5:22)

-Het zien van de onderlinge liefde onder de christenen (uitslag van mijn onderzoek)

  (Joh. 13:35)

-Doorgrond worden in christelijke samenkomst. Door de Geest. (1 Kor. 14:24,25)

-Door getuige te zijn van gebedsverhoring (genezing, bevrijding occulte).

  Zelf   ervaren, zien. (Hand. 9:35). Botsing tussen God en satan (Hand. 13:12)

-Door de kracht van het woord van God, de zalving van Gods Geest op spreken

  en woord   (met betoon van Geest en kracht 1 Kor. 2:4, 1 Thess. 1:5, Hebr. 4:12 )

-Door het onweerlegbare getuigenis van de profetie over de eindtijd.

-Door andere rationele overwegingen. Zoals: het bestaan van de mens en

  alle andere levende wezens. Er is geen andere verklaring mogelijk dan

  de  schepping. Het bewijs voor de opstanding.

-Door dromen

-Etc.

 

+ Mijn eigen getuigenis

 

Hoe God mij heeft overtuigd. In proces van twee jaar.

 

-De evolutie weerlegd, via een boek, een hindernis weg

-Het veranderde leven van mijn broer, blijdschap en liefde

   Onbewust drong het door: “dit is echt” (wederzijdse vriend)

-De liefde van de christenen onderling en naar mij toe, hartelijkheid, uniek

-Boek met getuigenis van Nicky Cruz, nog een veranderd leven

-Een preek, voelde trekken van Gods liefde, de inhoud niet eens begrepen

-Boek Hal Lindsay, eindtijdprofetie, spontaan in hart naar boven, de bijbel is

 de waarheid

-Gebedsverhoring, aangevallen door boze geesten, tot Jezus geroepen,  ik

 werd onmiddellijk geholpen. Dit was de laatste zet in de goede richting. Dit was

 het moment van  mijn wedergeboorte.

-De werking van Gods Geest daarna, werd de volgende ochtend wakker, echte

 vrede in hart, branden in hart bij het lezen van de Schrift, blijdschap, dorst naar

 God, liefde voor alle mensen.

 

Geloof is gebaseerd op persoonlijk ontvangen openbaring.

“op kracht van God”

Iets van God tegenkomen.

1 Kor. 2:4,5.

 

+ Overtuigd worden van de waarheid is niet genoeg.

 

De waarheid moet ook erkend worden en er moet naar gehandeld worden. Tweeërlei reactie is mogelijk op God die zich openbaart: verharding of bekering.

 

God moet naast het overtuigen (het zien van de vinger Gods, het laten doordringen: dit is waar, dit is echt) ons ook vaak vast laten lopen voordat we ons bekeren. Het verhaal van de verloren zoon. Hij kwam pas tot inkeer toen alles hem afgenomen was, toen hij vastgelopen was. Vele getuigenissen. Soms schokt God.  ( Arjan, mijn vrouw). Echter hier geen wet van maken. (kinderen, zonder duidelijke crisis)

 

Zo werkt God aan de harten: (1) Geeft openbaring, (2) laat vast laten lopen of schokt (3) klopt op het hart.

 

+ Mensen groeien op in een bepaalde levensovertuiging.

 

Waarom wisselen mensen van wereldbeschouwing?

 

(1)Doordat hun wereldbeschouwing niet werkt, (2) doordat hun wereldbeschouwing niet alles verklaart. Doordat ze dingen tegen kwamen die er niet in passen.

Tijdens  mijn leven heb ik in de cultuur de omslag meegemaakt van materialisme (er is geen onzichtbare wereld, met de dood is alles over, wonderen kunnen niet) naar newage. Drie oorzaken:  (a) de aanval via het postmodernisme op de zekerheid heeft de filosofische wortels van het materialisme aangetast,(b) het materialisme bevredigt niet en(c) de invasie van het occultisme. Men werd geconfronteerd met occulte verschijnselen. Ze maakten Iets dergelijks mee, iets dat in strijd is met materialisme, het gevolg: weer een newage gelovige er bij.

 

“verbijsteren” (Hand. 8:9-11)

 

God haalt zelf ook de mensen uit hun foute wereldbeschouwing.  Ze komen dingen tegen die niet in hun wereldbeschouwing passen. De vinger van God. Hun levensfilosofie werkt niet.

 

+ Als je voor iemand gaat bidden dan gaat God hem of haar met Zichzelf confronteren

 

5. Twijfel

 

Twijfel. Is het wel echt waar?

Je weet het niet, je vermoedt wel dat het waar is maar er blijft twijfel knagen.

 

Twijfel bij ongelovigen:

 

+ Op eerlijke vragen moeten we eerlijke antwoorden geven.

 

Hoe weet je dat God bestaat?

Voor mijn bekering, ik was eerlijk. Het kan wel, het kan niet, geef de argumenten maar. Er kwam niets. (Het antwoord had moeten zijn. God heeft zich bekend gemaakt. Via profeten –de bijbel-, via schepping, via de komst van Jezus. Jezus is God geopenbaard in het vlees. Je kunt persoonlijk contact met Hem opnemen. Hier en hier aan kun je weten dat het waar is.)

 

+ Niet ieder is eerlijk

 

Het gaat vaak niet om een intellectueel probleem, maar veeleer om een moreel probleem,

Men weigert te erkennen, alhoewel men weet, of zou kunnen weten. (Rom. 1:21,28)

“willens en wetens ontgaat hun” (een schijnbare paradox, 2 Petrus 3:5)

Men verschuilt zich achter intellectuele problemen, smoezen, uitvluchten.

 

+ De laatste twijfel, bij eerlijke twijfelaar

 

Probeer contact op te nemen met God. Lees een maand dagelijks in de bijbel, een hoofdstuk uit een evangelie, en vraag telkens aan God “Here God, Jezus, als U er bent wilt u zichzelf dan aan mij bekendmaken”. God zal een eerlijke zoeker zeker tegemoet komen.

Argumenten voor God, de bijbel, lijken overtuigend. Zekerheid krijgt je door het uit te testen, door contact met God op te nemen, door contact met God te krijgen.

 

+ Twijfel als christen.

 

Het lijkt zo onwerkelijk, God lijkt zo ver weg. Knaagt.

 

Hoe komt dat?

- Geen bewuste bezinning op de vraag: Hoe weet je dat het waar is. (2 Petrus 1:16)

-Het geloof is aangevallen en je hebt het niet weerlegd? Grond onder voeten  weggetrokken.

-Het geestelijk leven is zwak. De verzoeking “God bestaat niet” heeft geen vat op je als je dagelijks de realiteit van de bijbelse beloften beleeft.

-Leven in geestelijk Isolement, verzwakt het besef van God

-De zonde niet loslaten, ik bedoel niet struikelen en opstaan (vechten, vallen, belijden).   Nee, bewust kiezen voor een zondige weg. Dooft de Geest uit, besef van God weg,  gevolg is op de duur twijfel, verlies van besef van God. (besef 1 Kor. 15:34)

-God laat een stuk lijden toe in je leven, je omgeving. Ondanks je gebeden. Geschokt. Waar is God nu? Is het wel reëel.

 

6. Het belang en nut van apologetiek

 

-          Het is een onderdeel van de bijbelse evangelieverkondiging

Jezus, zie b.v. Joh. 5:36-39; Petrus zie b.v. Hand. 2:14-36; Paulus zie b.v. zijn prediking in de hoofdstukken Hand. 13, 16 en 20. (Zie punt 7)

-          De evangeliën zijn apologetische geschriften

Johannes 20:30,31  / geschreven opdat gij gelooft (wonderen)

Mattheus, speciaal richting ongelovige joden

(a)  Beroep op de profetie “opdat vervuld werd” / 1:22, 2:15,17, 4:14, 8:17, etc.

(b)  Kritiek weerlegd (sabbat breken, wonderen uit occulte bron, lichaam gestolen)

B.v. 11:18-24, 12:2, etc.

(c)  Wijzen op tekenen, wonderen, opstanding (ooggetuige verslagen)

-          Het wordt in de bijbel gedaan, daarom moeten wij er ook aan doen

-          Jaag de zondaars uit hun intellectuele schuilhoeken

Zodat zij geen verontschuldiging hebben (Rom. 1:20)

-          De bijbel spreekt over bewijzen, trachten te overtuigen

(Hand. 9:22, 17:31, 18:4,22, 19:8, 28:23; 2 Kor. 5:11)

Dat is een rationele bezigheid.

-          Het geloof is geen irrationele sprong

Er zijn goede redenen om te geloven. Genoeg voor een eerlijk mens.

-          Eerlijke vragen verdienen een eerlijk antwoord

-          Het neemt hindernissen weg die ‘het tot geloof komen’ in de weg staan

 (pre-evangelisatie)

-          We moeten verantwoording afleggen van ons geloof (1 Petrus. 3:15)

Een apologian (Grieks), letterlijk “verdegingsrede, vooral juridsche sfeer”.

-           We moeten het doen, misschien niet vanwege de critici, maar vanwege de mensen die toehoren, die toe kijken, die mee luisteren.

 

7.  Rekening houden met de doelgroep

 

Waar staat men?

Wat aanvaardt men?

 

In de bijbel zien we evangelisatie onder joden en heidenen. De apologetiek richting joden en heiden is gedeeltelijk verschillend.

 

De joden aanvaardden het Oude Testament als het woord van God. Daar knoopten Paulus en Petrus bij aan. Zij deden een beroep op de Schrift en bewezen daaruit dat de Christus moest lijden en daarna ingaan in zijn heerlijkheid. En dit is vervuld in Jezus.  Jezus is de Messias.  (b.v. handelingen 13)  Zie de Bijbelstudie die Jezus gaf aan de Emmaus gangers (Lucas 24:44-47).

 

Let op de apologetiek in de toespraak van Petrus op de pinksterdag (Hand. 2:14-36)

-          Het talen wonder (2:1-21)

-          De wonderen, de toehoorders wisten ervan, zelf gezien (2:22)

-          De Schrift, het moest gebeuren (2:23,25-31)

-          De opstanding, getuigen ervan (2:24,32)

Paulus bouwt het bewijs op als een advocaat in een rechtszaak.

 

De heidenen aanvaarden de bijbel niet als het woord van God.  De heidenen die Paulus in Athene (Handelingen 17:22-31)  tegenkwam geloofden wel in allerlei goden. Daar knoopt hij bij aan. Met rationele argumenten corrigeerde hij hun godsbeeld, hij deed een beroep op Gods voorzieningheid in de natuur, op een uitspraak van een van hun eigen dichters en tenslotte op de opstanding.

 

Bij de apologetiek moeten we rekening houden met de groep waar we tegen spreken. Niet ieder zit met dezelfde vragen. Wat geloven ze nog, wat zijn hun speciale problemen, waar kunnen we tegenover hen het beste een beroep op doen.

 

-Bevindelijke achtergrond

(zij weten over het algemeen wel dat het waar is, geen apologetiek nodig wel polemiek)

-Vrijzinnig

-Onkerkelijk

-New age

-Postmodern

- Islamiet

 

8. Apologetiek in de kracht van de Heilige Geest

 

Evangeliseren, prediken en ook apologetiek moeten we doen in vertrouwen op de Heer. Biddend, rekenend op zijn genade dat je bij het spreken het woord gegeven wordt. (Efeze)

 

“Zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest waarmee hij sprak te weerstaan”

(Hand. 6:9,10 )

 

De boodschap die Stefanus bracht werd weersproken, bekritiseerd maar hij was vol van de Geest, ze konden hem niet weerleggen.

 

Het zal u in die ure gegeven worden. Gij zijt het niet die spreekt maar …

(Matth. 10:19,20)

 

Spraken in vertrouwen op de Here / Hand. 14:3

 

9. Geen kramp in de apologetiek

 

+ reken op Gods belofte van bijstand

 

Het zal je gegeven worden. (Matth. 10:19,20)

We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden en toerusten en dan er op vertrouwen dat de Geest het wel in ons naar boven zal brengen als het nodig is.

 

+ Een ding weet ik

 

Johannes 9:25.

 

Je kunt altijd terugvallen op je persoonlijk getuigenis.

 

+ Kom en zie

 

Johannes 1:46-50

 

Petrus ging niet in op het rationele bezwaar van Nathanael. Hij ging niet rechtstreeks in op zijn zijn scepsis, op zijn kritische opmerking. In plaats nam hij hem mee naar Jezus, bracht hij hem in persoonlijk contact met Jezus. Kom mee, naar Jezus, een ontmoeting met Jezus, de vinger Gods (ik zag u onder de vijgenboom, Jezus wist wie en waar Nathanael was).

 

Evangelist Bakth Singh. Mensen met twijfel, vragen. Blijf een week en daarna zal ik op de vragen ingaan. Kom naar de samenkomsten. Ze ontmoeten Jezus, vaak de vragen al opgelost.

 

+ Steun op de specialisten

 

Er is een taakverdeling in het lichaam. Er zijn specialisten op allerlei gebied. Ook op het gebied van de apologetiek. Broeders en zusters die van God de nodige geestegaven en natuurlijke gaven hebben gekregen en die door Gods Geest in een bepaalde bediening zijn geleid.

 

Apollos = een bijbels voorbeeld. Handelingen 18:27,28.

Van veel nut, bestreed, bewees, in het openbaar, onvermoeid

 

Denk aan de speciale apologetische bediening op b.v. gebied van schepping, evolutie.

Boeken geschreven, sites, lezingen, etc. Gebruik van maken. Naar verwijzen. Van veel nut.

 

+ Je hoeft niet altijd het rationele gevecht te winnen

 

Je steunt niet alleen op rationele argumenten. Je hebt, als christen, ook het getuigenis in je.

(Goeroe is dood).

 

Onbeslist is ook vaak al o.k.

 

10. Toerusting voor apologetiek

 

(a)Een schrift met vragen en antwoorden / noteer telkens wat je in de praktijk tegenkomt

(b) Een minimale kennis paraat hebben b.v., evolutie – een sterk argument ertegen

(b) Maak een uitreksel van het boek van Geisler, alle tegenwerpingen plus antwoord

(c) Verzamel een (kleine) bibliotheek op dit gebied, naslagwerken

(d) Zorg dat je deskundigen hebt om op terug op te vallen,  

     om naar te verwijzen,  om naar door te verwijzen

 

 

11. Een lijst met de voornaamste aanvallen

 

-Evolutietheorie, die weerspreekt de bijbel, tast het gezag van de bijbel aan

-Vrijzinnigheid, Schriftkritiek, de bijbel staat vol fouten, de tekst is niet berouwbaar overgeleverd, etc.

-Postmodernisme, de bijbel is niet doorzichtig, er is geen absolute waarheid (zekerheid).

- Hoe komt het dat christenen zoveel van mening verschillen.

   (www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/verschilvaninzicht.htm)

-Newage, neo-hindoeisme, alle godsdiensten zijn één. De leer verschilt, maar is

 niet belangrijk, het gaat om de godservaring die allen hebben. Jezus is een shamaan.

-Gnostiek, de davinci code, beweert: de bijbel is vervalst en willekeurig samengesteld

-Islam: de bijbel is vervalst

-Waarom het lijden? Hoe kan God dat toelaten.

-De christenen zijn allemaal huichelaars

-Waarom nou Jezus en niet Mohammed of Boeddha

-God bestaat niet, het is een hersenspinsel, een fopspeen om te voorzien in een

  Psychologische behoeft aan geborgenheid en zin.

 -Hoe weet je dat God er werkelijk is?

-De bijbel en God zijn immoreel (uitroeien volken, wraak psalmen, plaatsvervangend sterven, God die Zijn zoon overgeeft, etc)

 

Het nieuwe militante atheïsme (dawkins).  Hun argumenten (1) Evolutie, bijbelkritiek (2) bijbel en God zijn immoreel.

  ------------------------------------------

De discernmentsite: www.toetsalles.nl

De onderwijssite: www.internetbijbelschool.nl